Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" przyjął do wiadomości treść listu otwartego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2009 r. Treść tego listu stała się powszechnie znana w środowisku sędziów, wywołując  nieprzychylne komentarze.

Członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Ostrołęce generalnie stoją na stanowisku, że Zarząd Główny SSP "Iustitia" powinien kontynuować realizację uchwał Zebrania Delegatów w Zegrzu, w tym w zakresie protestów środowiska sędziowskiego do czasu spełnienia naszych postulatów choćby w części.

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w  Suwałkach podtrzymują  swoje  stanowisko  zawarte  w  uchwale  oddziału z  dnia 12.12.2008.  

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie podjęło uchwałę następującej treści: 

             Sędziowie zebrani w dniu 29.01.2009 r. opowiadają się za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w postaci:

         Działając z upoważnienia zebrania członków Oddziału SSP Iustitia w Kielcach,  wyrażamy stanowczą wolę dalszego prowadzenia działań mających na celu naprawę wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz doprowadzenia do tego, aby wynagrodzenia Sędziów osiągnęły godny poziom, o którym mowa w art. 178 ust. 2 Konstytucji.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, popierając w całej rozciągłości cele, do których zmierza Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, w szczególności jego zabiegi o zagwarantowanie niezależności sądów, niezawisłości sędziów i godności sprawowanego przez nich urzędu, oraz doceniając jego dotychczasowe działania, uchwala, co następuje:

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z Oddziału w Poznaniu w odpowiedzi na pismo Prezesa SSP „Iustitia" Pani Sędzi Ireny Kamińskiej z dnia 19.01.2009 r. :

1.popierają kontynuowanie protestu w dotychczasowej formie, 

2. wzywają Zarząd Stowarzyszenia do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu podjęcia dyskusji na temat zmian jakie zaszły w sytuacji sędziów po zjeździe w Zegrzu".

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z zaniepokojeniem stwierdzają, iż do dnia dzisiejszego władza ustawodawcza i wykonawcza nie spełniły postulatów środowiska sędziowskiego sprecyzowanych w dniu 25 października 2008 roku w uchwałach Zebrania Delegatów SSP Iustitia. Zmusza nas to do kontynuowania protestu we wszystkich formach określonych w uchwale protestacyjnej, to jest tygodniach bez wokand oraz powstrzymywania się przez sędzi...