W związku z wypowiedzią Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk, wygłoszoną w Sejmie w dniu 1 grudnia 2011 r., a twierdzącą, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu wprowadzenie w błąd posłów i społeczeństwa.

          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w związku z przyjętymi w projekcie ustawy okołobudżetowej założeniami zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich, po raz kolejny wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r.             Założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2012, przewidujące zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sądownictwie, są jednostronnym zerwaniem zawartego w te...

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" z głębokim niepokojem przyjęło wyrażoną w expose Prezesa Rady Ministrów zapowiedź zgłoszenia w przyszłym roku „propozycji zmian dotyczących tych specyficznych uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów."      Te „specyficzne uprawnienia", o których mówił Prezes Rady Ministrów, są wynikiem pozycji ustrojowej władzy sądowniczej określonej w Konstytucji RP, zgodnie z którą w...

     Po zapoznaniu się z zakresem proponowanych zmian w systemie wynagrodzeń sędziów, wprowadzanych tzw. ustawą okołobudżetową, należy przede wszystkim podkreślić, że materia proponowanych zmian w znacznym stopniu przekracza granice dopuszczalnych - w świetle konstytucyjnych źródeł prawa - regulacji, które mogą być zawarte w tego typie ustawy, gdyż wkraczają one w materię przepisów ustrojowych. Wydaje się, że przedmiotem regulacji powinny być tylko i wyłącznie spra...

     Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  planu  zamrożenia  waloryzacji  sędziów w  roku  2012  i  latach  następnych oraz  odstąpienia  od  przyjęcia  jako  podstawy  naliczania  wynagrodzeń  sędziów ,obiektywnego czynnika  jakim  jest  średnie  wynagrodzenie z  roku  poprzedniego.      Według  planów  rządu w  roku 2012 podstawą wynagrodzeń sędziów  będzie nie  średnia z II kwartału 2011 r. (wynosząca 3.366,11 zł), ale wpisana do u...

   W dniu 16 listopada 2011 r. Polska Agencja Prasowa przytoczyła wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wygłoszone na posiedzeniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wypowiedzi te, cytowane przez Polską Agencję Prasową, brzmiały następująco:

Uchwała nr 1

      Zebranie oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec planów wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziów w 2012 oraz wobec planów wprowadzenia zmian w zakresie prawa sędziów do stanu spoczynku oraz likwidacji trzynastej pensji.

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie działań w związku z zamiarem zastosowania w wymiarze sprawiedliwości przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., nr 185, poz.1092). O takich planach świadczy skierowanie w dniu 6 października 2011 r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwo...

Ministerstwo Finansów ogłasza swoje plany:  obniżyć wynagrodzenia sędziów na zawsze!      Wybory się odbyły i politycy już nie muszą liczyć się z niczyją opinią. Widać to w planach Ministerstwa Finansów. Na stronach internetowych Ministerstwa ogłoszono projekt ustawy nazywanej „okołobudżetową", którą to ustawę minister Jan Vincent-Rostowski chce przeforsować na początku kadencji Sejmu. Jej treść jest - jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów - porażają...