Środowisko sędziowskie od dawna postulowało wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego zmian zmierzających do usprawnienia procesów sądowych w sprawach karnych. Wyrazem tego był m.in. złożony dniu 8 lipca 2010 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" projekt zmian kodeksów karnych. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza projekt zmian kodeksu postępowania karnego, w którym ma znaleźć się wiele zmian proponowanych przez "Iustitię". ...

Szanowny Panie Prezydencie,       Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Pana Prezydenta o wystąpienie na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 21, 22 i 23 projektu Ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją  ustawy budżetowej (druk sejmowy nr 29). Uchwalona przez Sejm i Senat ustawa budzi zasadnicze wątpliw...

     Z okazji międzynarodowej konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wchodniego" list do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wystosował Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, pan sędzia Stanisław Dąbrowski. Na konferencję przybyć nie mógł, o czym jest mowa w liście, ale treść listu - odczytanego uczestnikom konferencji - wykracza znacznie poza tematykę na konferencji omawianą.

"Świadomy swoich praw obywatel" - edukacja prawna w Świętokrzyskiem      Oddział "Iustitii" w Kielcach w ramach działań edukacyjnych przystąpił do programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel", który realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach średnich na terenie Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Jędrzejowa, Staszowa i Pińczowa.      Program powstał przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wydziału Pra...

     1. Zebranie Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział we Wrocławiu popiera w pełni Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie godnego wynagrodzenia sędziów oraz uposażenia sędziów w stanie spoczynku gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż są one zabezpieczeniem niezawisłości sędziowskiej, a zatem stanowią prawidłową realizację prawa obywatela do sądu, oraz Opinię Krajowej Rady Sądowni...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów z Okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku w całości popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r. zawierające opinie w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Uchwałę Nr 7/11 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2011 r, oraz Uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia...

W dniu 9 grudnia 2011 r. członkowie zarządu SSP „Iustitia" Anna Adamska-Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, panem sędzią Stanisławem Dąbrowskim oraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, panem sędzią Antonim Górskim. Celem obu spotkań było przedstawienie inicjatywy „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa", jako forum merytorycznej debaty nad pozycją władzy sądowniczej w Polsce. Jej wynikiem będzie przygotowanie prz...

     Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba spraw wpływających do sądów, a wpływ na to ma zarówno zmieniająca się sytuacja gospodarcza jak i ciągłe, często nieprzemyślane, zmiany ustawodawcze skutkujące poszerzaniem kognicji sądów o kolejne kategorie spraw (wymagające rozpoznania przez sąd).      Wzrostowi liczby spraw nie towarzyszy jednak adekwatny wzrost nakładów na sądownictwo, zaś podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większym wpływem nowych spraw jes...

     Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowanie sprzeciwia się zapowiadanym zmianom, które zmierzają do ograniczenia wynikającego z art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku.      Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje przyjmowania unormowań znoszących stan spoczynku lub przekształcenia go w sposób, który nie da się pogodzić z funkcjami tej instytucji. ...