Zebranie członków oddziału łomżyńskiego SS Iustitia w pełni podziela opinię Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r., zawierającą negatywną ocenę projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zmierzających do obniżenia poziomu wynagrodzeń sędziów, popiera stanowisko KRS z dnia 07.12.2011 r., w sprawie godnego uposażenia sędziów w stanie spoczynku, jak również identyfikuje się z treścią uchwały Zarządu Sto...

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach wyraża stanowczy protest przeciwko zapowiadanym zmianom dotyczącym: pogłębiającej się ingerencji władzy wykonawczej w konstytucyjne zasady niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziowskiej, ograniczenia prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku oraz odstąpienia od wypracowanego w drodze kompromisu mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziów.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Suwałkach, w związku z zamrożeniem wynagrodzeń sędziowskich,  wyraża stanowczy sprzeciw wobec  wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r. co  należy  odebrać  jako  jednostronne zerwanie zawartego w tej sprawie porozumienia między władzą wykonawczą a środowiskiem sędziowskim, w wyniku którego doszło do uzgodnienia zobiektywizowanej formuły ustalania uposażeń sędziowskich. ...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu zobowiązanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie stosownych działań w związku z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości znoszącego ponad 120 sądów rejonowych w Polsce. Niepokój budzą plany zniesienia jednocześnie niemal jednej trzeciej sądów rejonowych poprzez przemianowanie ich na wydziały zamiejscowe innych sądów. Tak daleko idąca zmiana struk...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu stwierdza co następuje: Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba i rodzaj spraw wpływających do sądów powszechnych. Jest to wynikiem zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale często także nieprzemyślanych zmian ustawodawczych skutkujących poszerzeniem kognicji sądów. Wzrostowi temu nie towarzyszył odpowiedni wzrost liczby etatów, a podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większą liczbą spraw było i jest n...

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" informuje, że XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 23 - 25 marca 2012 r. w Strykowie koło Łodzi.Zgodnie z uchwałą Zarządu wynikającą z treści Statutu Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 21 członków Oddziału (decyduje stan liczbowy Oddziału w dniu 9 marca 2012 r.). Wybory delegatów odbyć się muszą nie później niż w tym właśnie dniu. ...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wyraża protest przeciwko zapowiadanym zmianom dotyczącym mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziów, prawa sędziów do stanu spoczynku oraz likwidacji niezależności budżetowej sądów powszechnych. Projekty te nie znajdują uzasadnienia w sytuacji budżetowej Państwa i zmierzają do dalszego deprecjonowania władzy sądowniczej oraz naruszają konstytucyjną zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędzi...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu stanowczo sprzeciwia się planom zmian dotyczących sposobu ustalania wynagrodzeń sędziów, prawa sędziów do stanu spoczynku i likwidacji niezależności budżetowej sądów oraz likwidacji sądów rejonowych mających obsadę sędziowską do 14 osób.      Zgromadzenie w całości podziela opinię Krajowej Rady Sądownictwa wyrażoną w dniu 16 listopada 2011 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw ...

        W połowie listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" został zaalarmowany przez członków Stowarzyszenia, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydali i rozesłali drogami służbowymi do wszystkich sądów, począwszy od apelacyjnych poprzez okręgowe do rejonowych, polecenie przygotowania sie do stosowania w sądach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Ustawa ta, sformułowana i wprowadzona z myślą o a...