Niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony i gwarancji, do których należy zaliczyć gwarantowane konstytucyjnie prawo sędziów do godnego wynagrodzenia i do stanu spoczynku. Sprzeciwiamy się zatem dalszemu ograniczaniu prawa do godnego wynagrodzenia sędziów przez jego realne obniżenie i to w trybie niezgodnym z ustawą zasadniczą, co oprócz oczywistego naruszenia zasad stanowienia prawa prowadzi do naruszenia godności urzędu sędziego, a w przyszłości może zagrażać ...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wyraża jednoznaczny i zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej ingerencji władzy politycznej w system wynagradzania sędziów. Przyjęte w tzw. „ustawie okołobudżetowej" rozwiązania, godzące bezpośrednio w sędziowskie prawo do godnego wynagrodzenia, uznajemy za niedopuszczalne i nie dające pogodzić się z konstytucyjną zasadą państwa prawa. Nie przyjmujemy do wiadomości uzasadnienia wprowadzonych zmian odno...

Sędziowie szczecińskiego okręgu sądowego wyrażają stanowczy protest przeciwko działaniom władz wykonawczej i ustawodawczej, już podjętym oraz planowanym, które po raz kolejny naruszają przepisy Konstytucji w zakresie dotyczącym władzy sądowniczej, lekceważąc jej pozycję ustrojową i gwarancje niezawisłości zapewnione najwyższym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego we Włocławku w związku z projektem  Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym ponad 120 sądów rejonowych w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego we Włocławku wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości. Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, przyjmujące jako kryterium i...

Skarga konstytucyjna Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych W dniu 23 stycznia 2012 r. podpisana została przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, SSN Antoniego Górskiego, skarga konstytucyjna dotycząca nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 18 sierpnia 2011 r. - ustawy, która wbrew jednomyślnemu sprzeciwowi wszystkich środowisk prawniczych została przeforsowana w parlamencie i stała się obowiązującym prawem. Mamy...

W dniu 17 stycznia 2012 roku odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie przedstawicieli zarządu SSP "Iustitia" w osobach Prezesa Macieja Strączyńskiego i wiceprezesów: Jolanty Korwin-Piotrowskiej oraz Łukasza Piebiaka z Ministrem Sprawiedliwości RP Jarosławem Gowinem. Ministrowi towarzyszyli wiceminister Grzegorz Wałejko i Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński, a także asystowała aktualna rzeczniczka prasowa resortu sprawiedliwości. ...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" co do zasady dopuszcza możliwość delegowania sędziów do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Rozwiązanie takie wydaje się konieczne z uwagi na to, iż obecnie nadzór administracyjny nad sądami sprawowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża zaniepokojenie w związku z wprowadzonymi zmianami Konstytucji Węgier, które mogą prowadzić do osłabienia pozycji władzy sądowniczej, tym samym zagrażając prawom i wolnościom obywateli.

Pierwsza w tym roku skarga trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Jej  autorem jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Stanisław Dąbrowski. Wniósł o zbadanie zgodności art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z pięcioma artykułami Konstytucji RP.