Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przyłącza się do stanowisk wyrażanych w uchwałach podejmowanych w ostatnich miesiącach przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych oraz poszczególnych okręgów. 

    Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w trosce o umacnianie zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości, przyłączając się do stanowisk wyrażanych w uchwałach podejmowanych przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, apeluje o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów. Powyższa inicjatywa ma na celu wyrażenie wspólnego stanowiska sędziów w ramach ogólnok...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" informuje, że po zakończeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji prowadzonych w okresie od stycznia do sierpnia 2010 r., dwukrotnie zwracano się o przekazanie Stowarzyszeniu ministerialnych projektów poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu RP Nr 3655). Miało to związek z informacjami Pana Ministra Sprawiedliwości, że w toku prac sejmowych z...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.      Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.      Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy...

      Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do kontynuowania w imieniu Stowarzyszenia działań mających na celu zapewnienie sądom należnej im pozycji ustrojowej. Ponawiając postulaty w tym zakresie określone po raz pierwszy w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów Stowarzyszenie domaga się: ...

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" popiera apel zgromadzeń sędziów sądów okręgowych o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, celem przygotowania założeń nowej ustawy ustrojowej, wspólnej dla wszystkich sądów. Przygotowana w toku szerokiej debaty „konstytucja sądów" winna zagwarantować polskiemu sądownictwu należną mu pozycję wym...

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" domaga się niezwłocznego ustalenia limitów obciążenia sędziów obowiązkami orzeczniczymi.      Z roku na rok rośnie liczba spraw wpływających do sądów, a wraz z tym rośnie wymiar zadań nakładanych na sędziów. Istnieje jednakże granica, do której można zwiększać ilość obowiązków nakładanych na sędziego bez uszczerbku dla praw obywateli oczekujących rzetelnego i niezwłocznego rozpoznan...

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o sporządzenie raportu o stanie kadry sędziowskiej, a tym samym wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100 poz. 1082 ze zm.).

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego, w nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r., w dalszym ciągu sprzeciwia się zamierzeniom ograniczenia niezależności władzy sądowniczej, zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( druk nr 3655 ).      Zgromadzenie postuluje rozpoczęcie prac nad rzeczywistą reformą sądownictwa powszechnego, w tym reformą ustrojową prowadzącą na wzór prokuratury do un...