Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dezaprobatą przyjmuje rządową zapowiedź wstrzymania w 2012 roku corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów.      Należy przypomnieć za Trybunałem Konstytucyjnym, iż system wynagrodzeń sędziowskich odpowiadający wskazaniom art. 178 ust. 2 Konstytucji jest istotnym elementem ustroju sądownictwa i podobnie jak niezawisłość sędziowska nie stanowi indywidualnego przywileju sędziego, lecz jest jedną z...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa powszechnego wbrew postulatom przedstawicieli sędziów i przyłącza się do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach sądów popierających inicjatywę utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Sędzia Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Sędzia Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski               Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podzielając stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wyrażone w uchwale z dnia 8 kwietnia 2011 roku w ...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyraża - podobnie jak ogół środowiska sędziowskiego w Polsce - dezaprobatę dla przygotowywanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.      Mimo powszechnych zastrzeżeń prezentowanych w uchwałach zgromadzeń ogólnych sądów wszystkich instancji, a także zgłaszanych przez organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsow...

     Kolejne uchwały zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych świadczą o powszechnym braku akceptacji środowiska dla projektowanych zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczególnie krytycznie musi być oceniona próba ustanowienia w sądach dwuwładzy poprzez uczynienie Dyrektora Sądu Okręgowego zwierzchnikiem urzędników sądowych.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża ponownie dezaprobatę dla mających być uchwalonymi zmian w ustroju sądów powszechnych, jak i dla sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.       Mimo ważkich zastrzeżeń ze strony środowiska sędziowskiego, jak również ze strony organu konstytucyjnego jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsowany jest projekt, który zresztą w znaczny zakresie został okrojony w stosunku do pierwotny...

     W związku z trwającymi pracami rządowymi nad projektem budżetu na 2012 rok, w którym znalazły się propozycje zamrożenia podwyżek wynagrodzeń sędziowskich, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach w całej rozciągłości solidaryzuje się ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa zawartym w uchwale z dnia 8 kwietnia 2011 roku, a wyrażającym się stanowczym protestem wobec tego rodzaju rozwiązań.      Trwające od kilku miesięcy prace legislacyjne n...

     Generalne Zgromadzenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) obradujące na swym posiedzeniu w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2011 r. stanowczo popiera uchwałę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 8 kwietnia 2011 r. i w pełni podziela wyrażane przez "Iustitię" obawy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski        Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu RP zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjo...