Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  planu  zamrożenia  waloryzacji  sędziów w  roku  2012  i  latach  następnych oraz  odstąpienia  od  przyjęcia  jako  podstawy  naliczania  wynagrodzeń  sędziów ,obiektywnego czynnika  jakim  jest  średnie  wynagrodzenie z  roku  poprzedniego.      Według  planów  rządu w  roku 2012 podstawą wynagrodzeń sędziów  będzie nie  średnia z II kwartału 2011 r. (wynosząca 3.366,11 zł), ale wpisana do u...

   W dniu 16 listopada 2011 r. Polska Agencja Prasowa przytoczyła wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wygłoszone na posiedzeniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wypowiedzi te, cytowane przez Polską Agencję Prasową, brzmiały następująco:

Uchwała nr 1

      Zebranie oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec planów wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziów w 2012 oraz wobec planów wprowadzenia zmian w zakresie prawa sędziów do stanu spoczynku oraz likwidacji trzynastej pensji.

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie działań w związku z zamiarem zastosowania w wymiarze sprawiedliwości przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., nr 185, poz.1092). O takich planach świadczy skierowanie w dniu 6 października 2011 r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwo...

Ministerstwo Finansów ogłasza swoje plany:  obniżyć wynagrodzenia sędziów na zawsze!      Wybory się odbyły i politycy już nie muszą liczyć się z niczyją opinią. Widać to w planach Ministerstwa Finansów. Na stronach internetowych Ministerstwa ogłoszono projekt ustawy nazywanej „okołobudżetową", którą to ustawę minister Jan Vincent-Rostowski chce przeforsować na początku kadencji Sejmu. Jej treść jest - jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów - porażają...

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przystąpiło, poprzez swoje oddziały, do akcji adukacyjnej wśród młodzieży szkół średniego stopnia. Bez fanfar, bez uroczystego podpisywania umów z ministrem, sędziowie z "Iustitii" uczą młodzież podstaw prawa, zapoznają ich z wiedzą niezbędną dla funkcjonowania w społeczeństwie.

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o jak najszybsze zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.       Powyższa ustawa została opracowana i uchwalona przy zignorowaniu jednomyślnego protestu środowiska sędziowskiego, wyrażonego na niespotykaną nigdy skalę. Kilkadziesiąt uchwał Zg...

W dniu 11 lipca 2011 r. prokuratorzy i sędziowie przystępują do akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i zamrożeniu wynagrodzeń obu grup oraz pracowników administracji. Akcja ta będzie polegać na korzystaniu z urlopu na żądanie albo zarządzeniu 20 minutowej przerwy w rozprawie lub powstrzymaniu się od czynności procesowych.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego osłabienia pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony, ponieważ jest warunkiem koniecznym do wzmocnienia rządów prawa oraz ochrony indywidualnych wolności w demokratycznym państwie.