1. Zebranie Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział we Wrocławiu popiera w pełni Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie godnego wynagrodzenia sędziów oraz uposażenia sędziów w stanie spoczynku gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż są one zabezpieczeniem niezawisłości sędziowskiej, a zatem stanowią prawidłową realizację prawa obywatela do sądu, oraz Opinię Krajowej Rady Sądowni...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów z Okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku w całości popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r. zawierające opinie w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Uchwałę Nr 7/11 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2011 r, oraz Uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia...

W dniu 9 grudnia 2011 r. członkowie zarządu SSP „Iustitia" Anna Adamska-Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, panem sędzią Stanisławem Dąbrowskim oraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, panem sędzią Antonim Górskim. Celem obu spotkań było przedstawienie inicjatywy „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa", jako forum merytorycznej debaty nad pozycją władzy sądowniczej w Polsce. Jej wynikiem będzie przygotowanie prz...

     Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba spraw wpływających do sądów, a wpływ na to ma zarówno zmieniająca się sytuacja gospodarcza jak i ciągłe, często nieprzemyślane, zmiany ustawodawcze skutkujące poszerzaniem kognicji sądów o kolejne kategorie spraw (wymagające rozpoznania przez sąd).      Wzrostowi liczby spraw nie towarzyszy jednak adekwatny wzrost nakładów na sądownictwo, zaś podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większym wpływem nowych spraw jes...

     Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowanie sprzeciwia się zapowiadanym zmianom, które zmierzają do ograniczenia wynikającego z art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku.      Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje przyjmowania unormowań znoszących stan spoczynku lub przekształcenia go w sposób, który nie da się pogodzić z funkcjami tej instytucji. ...

W związku z wypowiedzią Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk, wygłoszoną w Sejmie w dniu 1 grudnia 2011 r., a twierdzącą, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu wprowadzenie w błąd posłów i społeczeństwa.

          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w związku z przyjętymi w projekcie ustawy okołobudżetowej założeniami zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich, po raz kolejny wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r.             Założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2012, przewidujące zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sądownictwie, są jednostronnym zerwaniem zawartego w te...

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" z głębokim niepokojem przyjęło wyrażoną w expose Prezesa Rady Ministrów zapowiedź zgłoszenia w przyszłym roku „propozycji zmian dotyczących tych specyficznych uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów."      Te „specyficzne uprawnienia", o których mówił Prezes Rady Ministrów, są wynikiem pozycji ustrojowej władzy sądowniczej określonej w Konstytucji RP, zgodnie z którą w...

     Po zapoznaniu się z zakresem proponowanych zmian w systemie wynagrodzeń sędziów, wprowadzanych tzw. ustawą okołobudżetową, należy przede wszystkim podkreślić, że materia proponowanych zmian w znacznym stopniu przekracza granice dopuszczalnych - w świetle konstytucyjnych źródeł prawa - regulacji, które mogą być zawarte w tego typie ustawy, gdyż wkraczają one w materię przepisów ustrojowych. Wydaje się, że przedmiotem regulacji powinny być tylko i wyłącznie spra...