XV Wyborcze Zebranie Delegatów postanawia zwiększyć koszty statutowe w latach następnych o ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ustaloną w rachunku wyników za 2009 r.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do powołania zespołu statutowego, w celu opracowania przez ten zespół kompleksowego projektu zmian w statucie i skonsultowania go z oddziałami w taki sposób, aby uchwalenie zmian odbyło się na najbliższym zebraniu delegatów.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań w zakresie uregulowania i ustawowego usankcjonowania awansu poziomego.

     Zwraca się również do sędziów o rozważenie możliwości złożenia pozwów zbiorowych o wynagrodzenia należne z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiska w ramach awansu poziomego.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża poparcie dla inicjatywy listu otwartego, skierowanego do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie opublikowanego na forum dyskusyjnym sędziów RP http://www.sedziowie.net/ dotyczącego wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o usp stanowiącego załącznik do uchwały.      Zebranie zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia z apelem o złożenie podpisów pod l...

     1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuje XV Wyborcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniach  6-7 lutego 2010 r. we Wrocławiu.

     2.  Na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ustala, że Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu jeden członków Stowarzyszenia.

My jako członkowie SSP IUSTITIA Oddział w Gorzowie Wlkp. Pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw co do planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa przez likwidację tzw. małych sadów. Jak dotąd tylko i wyłącznie są to informacje na zasadzie pogłoski a jakakolwiek próba dowiedzenia się o konkretach planowanych likwidacji spotyka się z odmową ze strony urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zwykle wówczas „nabierają wody w usta". Co pewien c...

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", które będzie miało charakter wyborczy, Oddział w Toruniu, zrzeszający sędziów z okręgów sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku wyraża nadzieję, że odbędzie się ono w duchu dbałości o jedność środowiska sędziowskiego, reprezentowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tylko jedność i konsolidacja środowiska pozwoli nam skutecznie występować w obronie praw sędz...

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie z niepokojem stwierdza, iż nadal podejmowane są działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości, wkrótce pozbawione możliwości wpływu na prokuraturę, prowadzi prace zmierzające do zwiększenia swojego nadzoru nad sądami i sędziami, z naruszeniem konstytucyjnych zasad ich niezależności i niezawisłości. Przejawem tego jest nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądó...