Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej nie uchylając się od wykonania ustawowego obowiązku decyduje o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18), w szczególności czy aktualnie obowi...

Uchwała nr 1 Sędziowie apelacji krakowskiej oświadczają, że wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych m.in. przez Sąd Najwyższy w sprawie III PO 7/18, przez sądy powszechne oraz przez NSA w sprawie II GOK 2/18. Podtrzymujemy zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy ...

Sędziowie Sądu Okręgowego w Krośnie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec dotychczasowego trybu opiniowania kandydatów na sędziów apelacji rzeszowskiej, przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa. Nie pozwala on na rzetelną weryfikację tak merytorycznych kwalifikacji kandydatów, jak i ich osobowościowych predyspozycji niezbędnych do zajmowania takich stanowisk. Podczas posiedzenia w dniu 6 listopada 2018r. przedstawiający kandydatów sprawozdawcy wielokrotnie czynili ...

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r. Opinia KOS (10/2018)   Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od wszelkich działań mających na celu powoływanie, dopuszczanie do orzekania i wskazywanie kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz sądach administracyjnych, do czasu rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed TSUE w związku z pytaniami prawnymi NSA.   W związku z poważnymi wątpliwo...

Uchwała nr 1 Zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. w przedmiocie stanowiska opublikowanego na stronie Krajowej Rady Sądownictwa dnia 9 listopada 2018 r. dotyczącego sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają wsparcie i szacunek dla działań Pana Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego. Wypowiedzi formułowane przez osoby zasiadające w organie pełniącym rolę Krajowej Rady Sądo...

Zarząd SSP „Iustitia” apeluje do Ministra Sprawiedliwości, organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta RP o wstrzymanie procedur konkursowych i nominacyjnych dotyczących wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a ostatnio także przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21.11.2018 r...

Stwierdzamy, że ustanowienie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, będącej sądem wyjątkowym stanowi złamanie Konstytucji RP (art. 175  ust. 2).  Faktyczne rozpoczęcie funkcjonowania Izby, której członkowie zostali wybrani w nieważnej procedurze nominacyjnej (z powodu braku kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów pod ogłoszeniem), nie gwarantuje osobom odpowiadającym przed tą Izbą prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu. Pospieszne prowadzenie postępowania...

Od pewnego czasu docierają do nas powtarzające się informacje o kierowanych przeciwko sędziom działaniach niektórych prokuratorów i rzeczników dyscyplinarnych. Inicjują oni swoje czynności powołując się na sporządzane przez „zatroskanych obywateli” anonimy. Zdarza się, że dotyczą one treści orzeczeń. Następnie, po zakreśleniu treścią anonimu ram prowadzonych postępowań, oskarżyciele przesłuchują - bez wskazania właściwej podstawy prawnej, pouczenia o uprawnienia...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wstrzymuje się od opiniowania kandydatów do objęcia stanowiska sędziego sądów rejonowych do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz NSA. Jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, byłoby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości....