Stanowisko Iustitii wobec zarzutów Min. Ziobry dot. "wspaniałości sądów przy stosowaniu tymczasowego aresztowania"

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2017 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża stanowczą dezaprobatę wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przedstawionej podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie w dniu 23 czerwca 2017 roku o rzekomej wspaniałomyślności sądu przy rozpoznawaniu wniosków o zastosowanie aresztów wobec byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police” oraz niezależnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie przypomina, że o stosowaniu lub nie stosowaniu aresztu wobec osoby podejrzanej, a nie sprawcy – które to określenie znalazło się także w wypowiedzi Ministra – decydują normy kodeksu postępowania karnego i materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora wnoszącego o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego. W omawianej w wypowiedzi Ministra sprawie złożono 10 wniosków o areszt, w już trwającym od pewnego czasu postępowaniu karnym, a orzekało co do nich niezależnie 4 sędziów. W żadnej sprawie nie zapadło orzeczenie uwzględniające wnioski Prokuratury.

 

Zauważamy, że krytyka orzeczenia sądowego, jak każda krytyka, powinna dochowywać staranności w odniesieniu się do faktów i etyczność przesłanek z jakich wypływa. Tych cech nie sposób przypisać omawianej wypowiedzi zestawiającej niezawisłe decyzje Sądów w dziesięciu sprawach z populistyczną wizją Ministra o częstszym stosowaniu aresztów tymczasowych. Ponownie przypominamy, że narzędziem krytyki i drogą ewentualnej zmiany orzeczenia sądowego jest merytoryczne, oparte o fakty i uzasadnione zarzuty zażalenie, rozpatrywane przez Sąd drugiej instancji, a nie wypowiedzi i naciski medialne.

Dodatkowego niedopuszczalnego kontekstu nadaje omawianym słowom Ministra Sprawiedliwości zestawienie ich przez redakcję „Wiadomości” TVP 1 z wypowiedzią byłego funkcjonariusza CBŚ o jego nieokreślonych co do miejsca i czasu spostrzeżeniach na temat korupcji i zorganizowanej przestępczości. Stowarzyszenie „Iustitia” prosi Ministra Sprawiedliwości o refleksję nad prawną wymową jego oświadczeń i oczekuje przerwania przez przedstawicieli opcji rządzącej ciągu sugestii dotyczących rzekomej korupcji w sądownictwie.

Stowarzyszenie podkreśla, że sędziowie orzekający we wskazanej sprawie, jak i w innych realizują oparte na niezawisłości powinności rozstrzygania zgodnie z normami ustawowymi, udowodnionymi lub uprawdopodobnionymi faktami i stania na straży prawa – także praw przysługujących osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Jednocześnie Stowarzyszenie zwraca uwagę na treść oświadczeń wydawanych przez podległą Ministrowi Sprawiedliwości Prokuraturę, która w niniejszej sprawie uznała, że „ustne uzasadnienie decyzji sądu może świadczyć o niezrozumieniu istoty przestępstwa”. Wyrażamy stanowcze przekonanie, że czasy, w których „istotę przestępstwa” rozumiał jedynie oskarżyciel nigdy nie wrócą do naszego systemu prawnego.