https://lodz.sr.gov.pl/komunikat-prasowy-nr-1-sadu-rejonowego-dla-lodzi-srodmiescia-w-lodzi,new,mg,1.html,6260 https://lodz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-a-xxiv-0000-120-1580110960.pdf Prezes Łódź, dnia 27 stycznia 2020r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śrόdmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 tel. 664-07-22 Nr Prez. A. XXIV-0000-1/20 Zarządzenie Nr 1/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 roku Na podstawie art. 22 ...

"Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand twierdząco odpowiedział w piątek na konferencji prasowej w Brukseli na pytanie, czy KE nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik KE wskazał, że rozwój sytuacji dotyczący praworządności w Polsce jest dowodem na to, że potrzebny jest natychmiast konstruktywny i uczciwy dialog w tej kwestii." https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-msz-wypo...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z uchwałą składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. przypomina, że zapadła ona w sytuacji prawnej stworzonej przez władze ustawodawczą i wykonawczą, a z jej treści i wygłoszonego uzasadnienia wynika, że ma na celu opanowanie chaosu prawnego bez szkody dla obywateli. Bez satysfakcji odnotowujemy, że powołana uchwała potwierdza, że mieliśmy rac...

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym sprawy z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa wystepującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjął uchwałę: Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu a...

KOMUNIKATRzecznika Prasowego Sądu Najwyższego W nawiązaniu do skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Marszałek Sejmu RP w sprawie sporu kompetencyjnego oraz pisma Prezes Trybunału Konstytucyjnego skierowanego do Sądu Najwyższego przypominamy, że podobny wniosek złożony został 12 lipca 2017 r. w zawisłej w Sądzie Najwyższym sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla (sygn. III KK 313/16). Prezydent RP ułaskawił te os...

"- Gdyby iść za tą logiką, to nie tylko SN musiałby zawiesić swoje postępowanie, ale też Sejm. Ale ponieważ ten spór kompetencyjny jest pozorny, to uważam, że nie powinien mieć żadnego wpływu na to, co zrobi SN. To będzie jego suwerenna decyzja - kontynuował. Podkreślił, że oświadczenie rzecznika prasowego TK nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia procesowego, ponieważ spór, o którym mowa, nie jest sporem realnym." http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25624024,...

Uchwała nr 3 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami (tzw. listami poparcia) pozostającymi w dyspozycji Kancelarii Sejmu Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów WSKAZUJE, że działania podejmowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie stanowią nieprzewidzianą przepisami prawa jawną ingerencję w czynności orzecznicze sądu i pr...

W dniu 20.01.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienia w sprawach: sygn. akt II SA/Wa 1927/19, sygn. akt II SA/Wa 2148/19 i sygn. akt II SA/Wa 2153/19, w których postawił wyraźną tezę, że postanowienie zabezpieczające Prezesa UODO z dnia 29 lipca 2019 r., nakazujące Kancelarii Sejmu RP powstrzymanie się od upublicznienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do KRS, nie ma zastosowania do sądów, co oznacza, że Szefowa Kancelarii Sejmu...

"Eliot L. Engel oraz Bill Keating to szefowie parlamentarnych komisji - odpowiednio spraw zagranicznych oraz podkomisji ds. Europy, Eurazji, energii i środowiska. Wyrażają oni poważne obawy dot. reformy sądownictwa w Polsce - uważają nowelizacje ustaw za zagrożenie dla instytucji demokratycznych. "Jako wieloletni zwolennicy partnerstwa amerykańsko-polskiego opartego na demokratycznych wartościach, wyrażamy głębokie zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce, która nie...