Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

uchwały

 • Sędziowie Okręgu SO w Lublinie odraczają posiedzenie w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych na obszarze Okręgu SO w Lublinie

  Uchwała nr 1 z dnia 21 października 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie

  I. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza posiedzenie w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne skierowane m.in. przez Sąd Najwyższy w sprawie III PO 7/18 i Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II GOK 2/18 w przedmiocie zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej procesu wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i procedury powoływania sędziów przy udziale tego organu, obsadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3).

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie identyfikuje się z motywami zawartymi w uchwałach podejmowanych w tym przedmiocie przez inne samorządy sędziowskie w Polsce.

  II. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie do opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie oraz do przedstawienia jej do wiadomości Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych oraz stowarzyszeniom sędziowskim.

 • Sędziowie warszawscy odmawiają opiniowania kandydatów na sędziów, krytyczni o działaniach rzeczników dyscyplinarnych, wspierają sędzię Annę Bator-Ciesielską i Pawła Juszczyszyna

  12 grudnia 2019r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło uchwały, w których:

  a) odmówiło opiniowania kandydatów na sędziów sądów rejonowych do czasu rezygnacji sędziów członków KRS wybranych przez polityków;

  b) zażądało przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna;

  c) zażądało zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa;

  d) zwróciło się do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o wstrzymanie swoich czynności w procedurach konkursowych;

  e) oceniło działania rzeczników dyscyplinarncych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty jako konsekwentnie realizowaną akcję mającą na celu wymuszenie podporządkowania sądów i sędziów politykom

  uchwały (pdf)

  Poniżej pełna treść 5 uchwał:

  Uchwała nr 1

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po zapoz­naniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 odmawia opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do czasu złożenia rezygnacji z człon­kostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów sądów powszechnych powołanych przez polityków i uchwalenia przez władzę ustawodawczą ustawy pozwalającej na wybór w skład tego organu sędziów, którzy nie będą partyjnymi nominatami, lecz reprezentantami środowiska sędziowskiego.

  Zgromadzenie stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie osobowym ze względu na nietransparentny sposób wyboru jej członków nie daje żadnej gwarancji spełniania konstytu­cyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i  niezawisłości sędziów, a praktyka dzia­łania tego organu wskazuje, że jest on jedynie narzędziem, przy pomocy którego przedstawiciele wła­dzy ustawodawczej i wykonawczej realizują swoją politykę wobec władzy sądowniczej.

  Zgromadzenie żąda bezzwłocznego ujawnienia list poparcia dla sędziów powołanych w skład Krajo­wej Rady Sądownictwa. Uporczywe niewykonywanie wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. i intencjonalna próba utajnienia tych list, zawarta w art. 11c Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, są dobitnym wyrazem usiłowania uniemożliwienia kontroli społecz­nej nad zgodnością z prawem procedury wyłaniania kandydatów do tego organu. Próba ta czyni wątpliwym skuteczność powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. Całkowitą i pełną odpowiedzialność za wywołany chaos prawny ponoszą przed­stawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Spra­wiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośred­nictwem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Uchwała nr 2

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie żąda:

  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  2. złożenia przez sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa rezygnacji z członkostwa w tym organie ze względu na ich nietransparentny wybór i niewykonywanie obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
  3. bezzwłocznego podjęcia prac legislacyjnych w celu ukształtowania postępowania dyscyplinarne­go sędziów sądów powszechnych, uwzględniającego wymóg rzetelnego postępowania i gwaran­tującego prawo do obrony;
  4. zaprzestania przez Ministra Sprawiedliwości i podległy mu aparat urzędniczy działań represyj­nych wobec sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów oraz działalnością edukacyjną;
  5. wykonywania przez władzę wykonawczą wyroków sądów polskich i unijnych;
  6. zaprzestania stosowania przez Ministra Sprawiedliwości art. 77 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozwalającego na odwołanie sędziego delegowanego do sądu wyższego jako narzędzia nacisku na czynności orzecznicze tych sędziów.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

  Uchwała nr 3

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po zapozna­niu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 zwraca się do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie o wstrzymanie obligatoryjnego przydzielania sędziom opracowywania ocen kwalifikacji kandydatów na podstawie art. 57ah § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych poprzez przedstawienie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie projektu zmiany podziałów czynności sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie polegającej na wykreśleniu zapisu o obowiązku sporządzania rocznie jednej oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie – do czasu złożenia rezygnacji z członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów sądów powszechnych powołanych przez polityków i uchwalenia przez władzę ustawodawczą ustawy pozwalającej na wybór w skład tego organu sędziów, którzy nie będą partyjnymi nominatami, lecz re­prezentantami środowiska sędziowskiego.

  Zgromadzenie stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie osobowym ze względu na nietransparentny sposób wyboru jej członków nie daje żadnej gwarancji spełniania konstytucyj­nego obowiązku stania na straży niezależności sądów i  niezawisłości sędziów, a praktyka działania tego organu wskazuje, że jest on jedynie narzędziem, przy pomocy którego przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej realizują swoją politykę wobec władzy sądowniczej.

  Zgromadzenie zaznacza, że brak ujawnienia list poparcia dla sędziów powołanych w skład Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje na uporczywe niewykonywanie wyroku Naczelnego Sadu Administra­cyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. i intencjonalną próbę utajnienia tych list tak, by uniemożliwić kontrolę społeczną nad zgodnością z prawem procedury wyłaniania kandydatów do tego organu. Czy­ni to wątpliwym skuteczność powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, administra­cyjnych i Sądu Najwyższego. Całkowitą i pełną odpowiedzialność za wywołany chaos prawny po­noszą przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

  Uchwała nr 4

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie kategorycznie sprze­ciwia się działaniom represyjnym podjętym przez Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów pow­szechnych wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Jest to kolejny przypadek wszczęcia przez Rzecznika dyscyplinarnego (lub jego zastępców) postępo­wania dyscyplinarnego wobec sędziego za jego działalność orzeczniczą.

  Do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej doszło w sytuacji, gdy do chwili obecnej nie zostały wyjaśnione liczne doniesienia medialne wskazujące na udział zas­tępców rzecznika dyscyplinarnego – sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w akcji zorgani­zowanego dyskredytowania sędziów broniących niezależności sądów.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca uwagę, że podniesione przez sędzię Annę Bator-Ciesielską w pytaniach prejudycjalnych skierowanych do Try­bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości co do instytucji delegowania sędziego do orze­kania w innym sądzie, opartej na zasadzie niczym nieograniczonego uznania Ministra Sprawied­liwości, znalazły swoje dobitne potwierdzenie w postaci niedawnego odwołania przez Ministra Spra­wiedliwości sędziego Pawła Juszczyszyna z delegowania do orzekania w Sądzie Okręgowym w Olsz­tynie. Odwołanie to nastąpiło jako reakcja na krytycznie oceniane przez polityków rządzących posta­nowienie dowodowe wydane przez sędziego Juszczyszyna.

  Niewyjaśnienie roli sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w opisywanej szeroko w me­diach akcji bezprawnego dyskredytowania sędziów broniących niezależności sądów, jak również ins­trumentalnie wykorzystywanie przez Ministra Sprawiedliwości instytucji delegowania sędziego do orzekania w innym sądzie w pełni potwierdzają celowość i konieczność skierowania pytań do TSUE.

  Podtrzymujemy w pełni swoje stanowisko przyjęte w uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 r. i po raz kolejny stanowczo domaga­my się od Ministra Sprawiedliwości odwołania delegowania sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasoty do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, albowiem nie widzimy żadnej możliwości współpracy z osobami zaangażowanymi czynnie w działania o charakterze szykan wobec sędziów od­ważnie broniących niezależności sądów.

  Zgromadzenie stwierdza, że dalsze orzekanie sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w Są­dzie Okręgowym w Warszawie może powodować konieczność wyłączania ich ze składów orzekają­cych.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Pre­zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedli­wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośrednict­wem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Uchwała nr 5

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego

  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że dzia­łalność Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Piotra Schaba oraz jego zastępców sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika stanowi konsekwentnie realizowaną akcję mającą na celu wymuszenie podporządkowania sądów i sędziów politykom oraz nie służy dobru wy­miaru sprawiedliwości.

  Obserwowana od wydania w dniu 19 listopada 2019 r. wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej intensyfikacja działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców nie jest dziełem przy­padku i jednoznacznie wskazuje na zamiar zastraszenia środowiska sędziów i zniechęcenia ich do re­alizowania wskazań zawartych w tym wyroku TSUE.

  Szereg działań podejmowanych w ostatnim czasie przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, a w szczególności:

  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (oraz wystąpienie do sądu dyscyplinarnego o zawie­szenie w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wynagrodzenia) wobec sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim za krytyczne wypowie­dzi pod adresem ministra sprawiedliwości;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Rafała Lisaka, Wojciecha Maczugi i Kazimierza Wilczka z Sądu Okręgowego w Krakowie za próbę wyjaśnienia prawidłowości powołania asesora sądowego orzekającego w I instancji;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejo­nowego w Olsztynie za próbę wyjaśnienia prawidłowości powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Krystiana Markiewicza z Sądu Ok­ręgowego w Katowicach, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia za wystosowanie apelu do sędziów sądów dyscyplinarnych o powstrzymanie się z przekazywaniem akt do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okrę­gowego w Warszawie za odmowę orzekania z zastępcami rzecznika dyscyplinarnego wobec niewyjaśnienia ich roli w akcji zorganizowanego dyskredytowania sędziów broniących nieza­leżności sądów oraz za skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie instytucji delegowania sędziego do orzekania do innego sądu;
  • wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Ka­towicach z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie V ACa 408/18, w którym przedstawiono Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w sprawie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie

  wskazuje jednoznacznie, że działania rzeczników dyscyplinarnych są decyzjami bezprecedensowymi na przestrzeni 30 lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego, zwłaszcza te podjęte wobec sędziego Pawła Juszczyszyna za stosowanie przez niego prawa i decyzji procesowej.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odnosi wrażenie, że zarówno Piotr Schab, jak i jego dwaj zastępcy wpisują się w narracje polityczne, przestają być bez­stronni i nie zachowują niestety minimum obiektywizmu, co jest wymagane od sędziów.

  Zważywszy na fakt, iż Krajowa Rada Sądownictwa powołana przez władzę ustawodawczą Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. nie wypełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów i nie­zawisłości sędziów, jak też nie staje w obronie sędziów – Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów ok­ręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje do rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez wła­dzę wykonawczą, ażeby zaprzestali pełnienia urzędu sędziego bądź złożyli rezygnację z funkcji rzecz­ników, gdyż swoimi działaniami przynoszą ujmę urzędowi sędziego.

  Sędziowie okręgu warszawskiego stanowczą podkreślają, że są zdecydowani bronić wartości konsty­tucyjnych i praworządności wszelkimi dostępnymi środkami, zgodnie z Deklaracją londyńską z 2010 roku, Deklaracją sofijską z 2013 roku przyjętymi przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa w Europie, które pozwalają sędziom – w przypadku zagrożenia dla demokracji i podstawowych wolności – na wyrażenie zaniepokojenia takim stanem rzeczy i artykułowanie sprzeciwu wobec działań, które mogą naruszać niezawisłość sędziów.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Pre­zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedli­wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośrednict­wem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

  foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)]

 • Sędziowie z Katowic nadal powstrzymują się od opiniowania w ramach procedury nominacyjnej i wyrażają wsparcie Prezesowi Iustitii Krystianowi Markiewiczowi

  Uchwały z 11 grudnia 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach:

  uchwała 10 gru SO Katowice 2

  uchwala 10 gru 2019 SO Katowice 1

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.

  Uchwała

  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  w Warszawie

  z dnia 16 grudnia 2019 r.

   

   

  w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

   

  Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), uchwala się, co następuje:

  Kierując się troską o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, w poczuciu odpowiedzialności za realizację prawa stron do rozpoznania sprawy przez prawidłowo ustanowiony sąd oraz odpowiedzialności za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

   

  biorąc pod uwagę, że:
  zgodnie z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony;
  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.), do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa należy między innymi rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach administracyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w sądach administracyjnych,
  zgodnie z art. 24 § 4 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego
  przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także
  mając na względzie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawy, stosuje prawo Unii Europejskiej i rozstrzyga o prawach i wolnościach gwarantowanych przez prawo Unii,
  kierując się zasadami wynikającymi z art. 4 ust. 3 akapit 2 i art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a w konsekwencji uwzględniając stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także mając na uwadze wydany w związku z powołanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. sygn. akt III PO 7/18, oddalający wniosek prezesa  Izby  Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2018 r. o przekazanie sprawy według właściwości do Izby Dyscyplinarnej oraz uchylający uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na stwierdzenie, między innymi, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jak również podzielając wątpliwości wyrażane w tym względzie przez organy innych sądów w Polsce,
  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstrzymuje się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu wszczętym na skutek obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. (M. P. poz. 1043) - do czasu ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie.

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do opublikowania niniejszej uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.

 • Uchwała Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30 grudnia 2020 r.

  Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w pełni popiera uchwałę Kolegium Redakcyjnego Miesięcznika PALESTRA z dnia 28 grudnia 2020 r.


  Uchwała ta została podjęta w związku z przymuszaniem Pani dr bab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w Sądzie Najwyższym przez obecne kierownictwo tego Sądu z powodu tez zawartych w jej artykule opublikowanym na łamach Miesięcznika PALESTRA pt. "Status prawny osoby formalnie powołanej na urząd sędziego na skutek rekomendacji udzielonej przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – uwagi na tle wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz orzeczeń Sądu Najwyższego będących konsekwencją tego rozstrzygnięcia".


  Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA sprzeciwia się ograniczaniu wolności prowadzenia badań naukowych i represjonowaniu autorów.

 • UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku

  My, Sędziowie Sądów Okręgu Słupskiego domagamy się:


  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  2. podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnego
  wobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego;
  3. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną;
  4. wykonania wyroków WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2018 roku i NSA z 28 czerwca 2019 roku poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom KRS będących sędziami oraz udostępnienie ich Zgromadzeniu;
  5. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku w sprawie III PO 7/18.
  6. niezwłocznego wykonania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, prezesów sądów rejonowych Okręgu Słupskiego -przywołanego wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku poprzez podjęcie wszelkich środków zapewniających skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, a sprecyzowanych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku.


  Apelujemy do wszystkich sędziów Okręgu Słupskiego o powstrzymanie się do czasu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z wymogami prawa unijnego i Konstytucji RP od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.
  Zwracamy się też do wszystkich sędziów, którzy otrzymali nominacje wskutek rekomendacji organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, często bez opinii Kolegium Sądu Okręgowego i samorządu sędziowskiego, a nawet wbrew tej opinii, o wstrzymanie się od wykonywania obowiązków sędziowskich.

 • UCHWAŁA NR 4 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW APELACJI SZCZECIŃSKIEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 ROKU

  Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

  Jednocześnie Trybunał stwierdził, że jednym z elementów służących ocenie, czy mamy do czynienia z takim właśnie sądem jest kwestia uczestnictwa w procesie powołania członków sądu organu, który ze względu na sposób jego powołania, czy sposób działania nie przejawia cech zależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej. Takich cech niewątpliwie nie posiada obecna Krajowa Rada Sądownictwa, tak ze względu na skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków wcześniej wchodzących w skład Rady, tak ze względu na sposób powołania, jak i ze względu na ewidentne przejawy popierania przez Radę władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Wreszcie, wymienionym wyżej wyrokiem, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób nie budzący wątpliwości wskazał z jednej strony na to, że jego treścią związany jest nie tylko sąd odsyłający, ale także wszystkie inne organy Rzeczypospolitej Polskiej bez możliwości zapobieżenia temu przez prawo krajowe, a z drugiej strony wskazał, że to do kompetencji poszczególnych sądów należy obowiązek badania, czy określony sąd spełnia wymogi bezstronności i niezależności, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takiej sytuacji do odstąpienia od stosowania przepisów prawa krajowego w tym zakresie.

  W takiej zatem sytuacji sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej zdecydowanie protestują przeciwko pracom nad projektem ustawy zmieniającej treść art. 107 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które zmierzają do uznania za delikt dyscyplinarny działań mających na celu respektowanie przepisów Unii Europejskiej stanowiących, zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, część krajowego porządku prawnego i które stosowane są bezpośrednio. Takie działania mają na celu zastraszenie sędziów stających w obronie przepisów Unii Europejskiej, przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości z nich wynikających. Sprzeciwiamy się również projektowanym zmianom dotyczącym składu kolegiów sądów, czy sposobu głosowania przez zgromadzenia ogólne sędziów. Zmiany te zmierzają bowiem do ograniczenia reprezentacji sędziów w organach sądów, stanowią element zastraszenia sędziów przed określonym sposobem głosowania oraz stanowią ingerencję w istotę samorządu sędziowskiego.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej wzywają sędziów Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z członkostwa w tej Radzie, co będzie przejawem troski o niezawisłość i niezależność sądów, zapewni możliwość podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz stanowić będzie przejaw respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa Unii, jak również zapobiegnie negatywnym skutkom orzekania przez sędziów powołanych z udziałem organu, który w obiektywnej ocenia nie gwarantuje niezawisłości i niezależności sądów.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej protestują również przeciwko odwołaniu sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna z delegacji do sądu okręgowego, jako przejawu represji za obronę prawa stron do niezależnego i niezawisłego sądu oraz wkraczania przez władzę wykonawczą w sferę orzeczniczą.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej wspierają wszystkich sędziów nękanych dyscyplinarnie, w tym Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystiana Markiewicza, za obronę niezawisłości i niezależności sądów.

  Wreszcie, Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej protestują przeciwko przesyłaniu przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych akt osób starających się o powołanie na stanowisko sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa pomimo odroczenia wydania w tym zakresie opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów. Takie działanie pozbawia zgromadzenia możliwości wydania opinii i ewidentnie stanowi naruszenie prawidłowości procesu nominacyjnego (art. 58 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Odraczając opiniowanie zgromadzenia nie zrezygnowały ze swojego uprawnienia do wyrażenia opinii o kandydatach na stanowiska sędziowskie, a jedynie przesuwały w czasie tą czynność do momentu uzyskania dodatkowych informacji, najczęściej wyroku TSUE. Uprawnienia do przesyłania akt do Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo odroczenia wydania opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów, nie daje również, nawet za zgodą zainteresowanych, treść art. 35 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem przepis ten mówi jedynie o możliwości sporządzenia listy rekomendowanych kandydatów pomimo braku dokumentów, w tym opinii zgromadzenia sędziów, a nie o możliwości sporządzenia takiej listy z pominięciem fazy procedowania polegającej na wydaniu opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów.

 • Uchwała zarządu SSP „Iustitia” w sprawie zwrócenia się do właściwych rzeczników dyscyplinarnych o podjęcie czynności wyjaśniających

  W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni, a w szczególności licznych publikacji medialnych dotyczących funkcjonowania pod kierownictwem byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka grupy osób, w tym sędziów, której celem miało być prowadzenie zorganizowanej, długofalowej akcji deprecjonowania innych sędziów przy wykorzystaniu m.in. bezprawnie udostępnianych danych wrażliwych i dokumentów urzędowych, jak też przez rozpowszechnianie negatywnych informacji, zmanipulowanych treści, pomówień i plotek Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się o podjęcie czynności wyjaśniających w sprawie możliwości dopuszczenia się przez sędziów Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego, Konrada Wytrykowskiego, Dariusza Drajewicza, Macieja Miterę, Jarosława Dudzicza, Rafała Stasikowskiego, Ireneusza Wiliczkiewicza, Macieja Nawackiego, Tomasza Szmydta, Przemysława Radzika i Michała Lasoty uchybienia godności urzędu sędziego w ten sposób, że działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz innymi osobami podejmowali działania mające na celu szykanowanie i dyskredytowanie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz wielu innych sędziów, przez co rażąco naruszyli zasady etyki zawodowej określone w paragrafach 2, 3, 3a, 4, 5 pkt II oraz 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.

 • Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11 lutego 2020 roku

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" krytycznie ocenia decyzję kolegium Sądu Okręgowego
  w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw. Co prawda, Kolegium trafnie przyjmuje, że nie wiążą go decyzje osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej SN, to jednak faktycznie umożliwia wdrożenie wadliwego orzeczenia tej Izby.

  W tym trudnym dla polskich sędziów czasie oczekujemy pełnej solidarności z osobami
  walczącymi o praworządność, takimi jak sędzia Paweł Juszczyszyn. Dbałość o prawa obywateli wymaga sprzeciwienia się odsuwaniu od orzekania sędziów, których dotknęły represje w upolitycznionym postępowaniu dyscyplinarnym.

  Jako sędziowie stoimy teraz przed wyborem, czy wyraźnie opowiemy się po stronie prawa, wykonując orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego, czy też po stronie bezprawia i politycznej siły. Brak możliwości działania w zgodzie z rotą ślubowania sędziowskiego powinien skutkować rezygnacją z zajmowanych funkcji. Każdy sędzia, szanujący orzeczenie TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz uchwałę trzech połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. ma obowiązek ustalić, czy poszczególni członkowie KRS, a tym samym cała piętnastka sędziów, zasiadających w obecnej Krajowej Radzie Sądownictwa, została prawidłowo wybrana. Można to czynić, jak sędzia Juszczyszyn podejmując próbę ustalenia, czy istniało poparcie dla sędziów członków obecnej KRS wymagane ustawą lub poprzez wytoczenie powództwa o ustalenie, że poszczególne osoby nie są członkami KRS. Toczą się już trzy takie postępowania sądowe.

  SSP IUSTITIA będzie udzielać informacji niezbędnych do sprawdzenia, czy osoby, które otrzymały nominację przed obecną KRS, gwarantują niezależność. Podkreślić jednak należy, że ważność tych nominacji zakłada ważność wyboru KRS. Ustalenie, że choćby jeden z wybranych piętnastu członków nie miał wymaganego poparcia 25 sędziów, oznacza, że Rada nie rozpoczęła kadencji i nie było organu zdolnego do wnioskowania do prezydenta RP o powołanie na urząd sędziego. W konsekwencji taka osoba nie byłaby sędzią z znaczeniu ustrojowym.

  POBIERZ UCHWAŁĘ

  uchwala SSP IUS 11022020 2

 • Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 czerwca 2020r.

  Członkowie Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim wyrażają głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, SSO Annę Gąsior – Majchrowską, wstępnych czynności wyjaśniających w stosunku do sędziów, którzy podpisali pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. skierowane do Ambasadora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

  Oponujemy przeciwko uznaniu, że „wystąpienie w piśmie do Ambasadora” OBWE w Europie jest naruszeniem przez sędziów zakazu wynikającego z art. 178 ust 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie, którzy podpisali powyższe pismo kierowali się tylko troską o Rzeczpospolitą i w żadnym wypadku ich działanie nie powinno być ocenione jako nie dające się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W piśmie tym, sędziowie wyrazili swoje obawy, co do zagrożenia powszechności wyborów i tajności głosowania w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 6 kwietnia 2020r. oraz zwrócili się z apelem o wsparcie, dialog i wnikliwe monitorowanie przebiegu trwającego procesu wyborczego oraz prawodawczego. Podkreślili jednocześnie, że ich zastrzeżenia nie wynikają z oceny politycznej przyjmowanych rozwiązań, a jedynie z roli, w jakiej uczestniczą w funkcjonowaniu państwa. 

  Powyższe obawy sędziów odnośnie wyborów, podzielił również Sąd Najwyższy, który w opinii z dnia 27 kwietnia 2020r. w przedmiocie ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) ocenił, że rozwiązania legislacyjne przyjęte w opiniowanej ustawie nie spełniają standardów wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i głosowania tajnego, a „przedmiotowa zmiana ingeruje w konstytucyjną istotę wyborów Prezydenta RP do tego stopnia, że w gruncie rzeczy przekształca je w swoistą usługę pocztową”. W ocenie Sądu Najwyższego, ustawa narusza też konstytucyjną zasadę równouprawnienia, nadto z uwagi na tryb jej uchwalenia  przez Sejm oraz jej liczne wady merytoryczne, nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych (www.sn.pl).

  Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty ufamy, że Pani Rzecznik podzieli nasze stanowisko. 

 • Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2019 roku

  Zrzut ekranu 2019 12 31 o 02.38.14

  Zrzut ekranu 2019 12 31 o 02.38.22

 • Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.

  Uchwała
  Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie
  podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.


  My, sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, mając na uwadze konstytucyjny podział władz, odpowiedzialność za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez sąd prawidłowo umocowany, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w dniu 19 listopada 2019 r., w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18:
  • wzywamy do respektowania prawa sądów do badania, czy sąd, w którego składzie zasiadają osoby powołane w procedurze z udziałem aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, jest sądem prawidłowo obsadzonym, spełniającym kryteria niezależności i niezawisłości,
  • wzywamy sędziów, wybranych na członków aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa przez władzę ustawodawczą, do złożenia rezygnacji z członkostwa w tym organie,
  • wzywamy władzę ustawodawczą i wykonawczą do bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych, w tym inicjatyw ustawodawczych umożliwiających powołanie Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej wymóg niezależności,
  • wzywamy prezesów sądów i przewodniczących wydziałów do podjęcia działań, które zapewnią, by do czasu ostatecznego wyjaśnienia statusu sędziów powołanych na skutek wskazania aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie zapadały orzeczenia z ich udziałem,
  • wzywamy sędziów nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym kształcie do powstrzymywania się od wydawania orzeczeń kończących postępowanie do czasu ostatecznego wyjaśnienia ich statusu jako sędziów, lub do czasu sanacji wydanych przez neoKRS decyzji,
  • wzywamy do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wzywamy do zaprzestania bezprawnych działań Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców, wymierzonych w prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka występujących
  w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, w sędziego Sądu Rejonowego
  w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w związku z jego wystąpieniem do Kancelarii Sejmu
  o udostępnienie list poparcia kandydatów do aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, w sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciecha Maczugi, Rafała Lisaka i Kazimierza Wilczka, w związku z ich wystąpieniem w celu weryfikacji prawidłowości powołania sędziego, który orzekał w pierwszej instancji, w sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandry Janas, Ireny Piotrowskiej i Grzegorza Misina którzy wystosowali pytanie do Sądu Najwyższego czy sądy w skład których wchodzą sędziowie powołani przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa są sprzeczne z ustawą, a także wobec coraz liczniejszej grupy niewymienionych tu z imienia i nazwiska sędziów, dla których rota ślubowania złożonego przed Prezydentem RP nie jest frazesem.
  Polscy sędziowie są sędziami Unii Europejskiej. W konsekwencji są zobowiązani do bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego. Podjęte już przez nich działania i wystąpienia, jak
  i te które nastąpią w przyszłości, mają i będą mieć na celu weryfikację prawidłowości powołania sędziów, którzy orzekali lub mają orzekać w sądach pierwszej czy drugiej instancji.
  Tym samym realizują wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  z 19 listopada 2019 r.


  Za pogwałcenie niezawisłości sędziowskiej uznajemy odwołanie sędziego Pawła Juszczyszyna
  z delegacji do sądu okręgowego, zawieszenie go w pełnieniu obowiązków sędziowskich, a także wszczęcie wobec wszystkich wymienionych sędziów postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Nie ulega dla nas wątpliwości, że działania te mają zarazem na celu zastraszenie pozostałych polskich sędziów w celu uniemożliwienia im wykonania wyroku Trybunału Luksemburskiego, a w konsekwencji ich politycznego uzależnienia od władzy wykonawczej i ustawodawczej.
  W sytuacji, gdy docierają do nas informacje o pracach, nad przepisami umożliwiającymi karne
  i dyscyplinarne ściganie sędziów za orzeczenia niewygodne dla władzy wykonawczej (w tym treść projektu grupy posłów ustawy „o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
  o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw” z dnia 12.12.2019r. druk nr 69), gdy najwyżsi funkcjonariusze państwa nie wahają się publicznie obrażać sędziów, musimy zdecydowanie zaprotestować i z całą mocą oświadczyć, że niezależnie od tych działań, od konsekwencji które mogą nas spotkać, zawsze będziemy stać na straży prawa, niezawisłości sędziów i niezależności sądów,
  a w konsekwencji na straży niezbywalnych praw obywatelskich.

 • UCHWAŁA Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku

  Sędziowie Sądu Rejonowego w Bełchatowie w uchwale z dnia 30 stycznia 2020 r. wezwali sędziów wybranych do KRS przez Sejm do natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie.
  Jednocześnie Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie negatywnie zaopiniowało informację roczną o działalności Sądu Rejonowego, a tym samym negatywnie oceniło sposób wykonywania obowiązków przez prezesa tego sądu Roberta Sobczaka, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

   

  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku

  W związku z uchwałą połączonych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku o rozstrzygnięciu rozbieżności wykładni prawa – Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie, wzywa sędziów zasiadających w Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm RP do natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie.

  Sędziowie ci bowiem w Krajowej Radzie Sądownictwa są przedstawicielami partii politycznych a nie sędziów, czego wymaga art. 187 Konstytucji RP. Niekonstytucyjne obsadzenie tego organu przyczyniło się do największego chaosu w historii sądownictwa niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej podjęta 16 grudnia 2019 roku

  uchwała 2

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019 r.

  Uchwała
  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu
  z dnia 13 grudnia 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu:
  - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18, podzielając w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w ustnych motywach wyroku, że Krajowa Rada Sądownictwa w kształcie i składzie powołanym w marcu 2018 roku nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a także nie spełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów, zaś proces nominacyjny przy udziale tak ukształtowanego organu obarczony jest wadą wpływającą na prawidłowe ukształtowanie składu sądu zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziów sądów rejonowych przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Radomiu, Sądu Rejonowego w Kozienicach, Sądu Rejonowego w Grójcu do czasu wykonania przez władzę ustawodawczą przywołanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, w szczególności ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie,
  2. Na podstawie art. 58 § 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu odmawia przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku,
  3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa organy władzy ustawodawczej i wykonawczej do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 484/18 i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze I OSK 4282/18, poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będącym sędziami, a także respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wskazanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. i Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r.,
  4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w sposób, który zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego,
  5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy wykonawczej i Rzeczników dyscyplinarnych wszystkich szczebli do zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów, podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, działalnością w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną. Jednocześnie Zgromadzenie wyraża swą solidarność z sędziami, których dotykają opisane działania,
  6. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu do opublikowania podjętej Uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Rzecznikowi Prawa Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Prezesom Sądów Okręgowych, Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.