Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

tsue

 • 22 września 2020r. rozprawa przed TSUE w sprawie statusu nowych Izb Sądu Najwyższego i osób powołanych do tych Izb w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak

  22 września 2020r. o godzinie 9:00 odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz powołanych do nich osób przy udziale neoKRS.

  Pytania te zostały zadane w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak -(C-508/19) członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w której to sprawie Pani sędzia domaga się uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN (Jan Majchrowski został powołany do Izby Dyscyplinarnej w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa) oraz ze sprawą sędziego Waldemara Żurka, gdzie złożono wniosek o wyłączenie od rozpoznawania osób powołanych do obu nowych Izb Sądu Najwyższego (C-487/19).

  https://tvn24.pl/polska/sad-najwyzszy-skierowal-do-tsue-piec-pytan-w-sprawie-sedzi-z-poznania-ra944152-2303285

  Sprawa Pani sędzi Moniki Frąckowiak ma znaczenie dla wszystkich spraw, które wniesiono do Izby Pracy Sądu Najwyższego o ustalenie, czy także inni neosedziowie Sądu Najwyższego z Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Cywilnej zostali skutecznie powołani na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

  http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/11788

 • Dzisiejsze orzeczenie TSUE. Komentarz prof. Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

  Dzisiejsze orzeczenie TSUE nie tylko jasno zakazuje polskiemu rządowi nielegalnego represjonowania sędziów, zawieszając tzw. Izbę Dyscyplinarną, ale ma skutki znacznie szersze - powinno zamykać drogę do nadużyć w uznaniowym stwierdzaniu ważności wyborów.Dziś 8 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielka Izba) wydał postanowienie w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-791/19 R), w którym to postanowił zobowiązać Rzeczpospolitą Polską do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

  Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.Zawieszenie trwa do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie C 791/19.Trybunał UE zobowiązał też do powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności, wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in. (Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)(C 585/18, C 624/18 i C 625/18, EU:C:2019:982).Nadto nakazał powiadomić Komisję Europejską o wszystkich środkach, które przyjęła w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia. Nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia Trybunału zarządzającego wnioskowane środki tymczasowe. Nie jest wykluczone wniesienie przez KE o zastosowanie co do Polski kar pieniężnych.Profesor Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia:"Dzisiejsze orzeczenie TSUE nie tylko jasno zakazuje polskiemu rządowi nielegalnego represjonowania sędziów, zawieszając tzw. Izbę Dyscyplinarną, ale ma skutki znacznie szersze - powinno zamykać drogę do nadużyć w uznaniowym stwierdzaniu ważności wyborów.W dzisiejszym postanowieniu Trybunał podkreśla brak niezależności Izby Dyscyplinarnej, który związany jest z tym, że powołano ją w całości przez neoKRS i ma specjalny status.


  Obie te kardynalne nieprawidłowości dotyczą także Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma orzec o ważności wyborów. Skład tej Izby został w całości powołany przez Prezydenta Dudę. Co więcej, ich powołanie nastąpiło wbrew orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymującego konkurs sędziowski. Niedawno ustawa kagańcowa wzmocniła kompetencje tej Izby. Oznacza to, że i ona nie powinna orzekać.Dlaczego nie powinna orzekać? Bo narazi nas wszystkich nie tylko na chaos prawny, ale może pozbawić Polaków ich praw wyborczych. Tylko wstrzymanie orzekania tej Izby, które wciąż leży w rękach sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego, może temu zapobiec. Taka jest racja stanu. Jeżeli tak się nie stanie i osoby z Izby Kontroli będą dalej orzekać w sprawach wyborczych Rzeczpospolita Polska z „demokratycznego państwa prawa” zostanie zdegradowana jedynie do „państwa. "

 • Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

  Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej – stanowisko Zarządu SSP IUSTITIA w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE

  Dziś, 24 czerwca 2020 r., mija termin, jaki Komisja Europejska zakreśliła polskiemu rządowi (Ministrowi Sprawiedliwości) do wyjaśnienia, w jaki sposób rząd zastosował się do postanowienia TSUE (Wielkiej Izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszającego stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Odpowiedź jest jasna i wynika z działań, zarówno samego rządu, w tym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Z. Ziobry oraz Prezydenta A. Dudy, jak i osób przez nich mianowanych w politycznych procedurach i im podporządkowanym.

  Prokuratura podległa Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wszczyna przeciwko sędziom postepowania karne, mające często charakter polityczny i szykanujące polskich sędziów za wydane orzeczenia. Mają one w istocie charakter zbliżony do postępowań dyscyplinarnych. Zmierzają do uchylenia sędziom immunitetu i zawieszenia ich w czynnościach sędziowskich, a w dalszej kolejności - szykanowania sędziów w procesach karnych i traktowania ich jak zwykłych przestępców.

  Osoby, które pełniły obowiązki I Prezesa SN uchyliły decyzję I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf wykonującą orzeczenie TSUE. Ostatnio powołana na to stanowisko przez Prezydenta A. Dudę - była wiceminister sprawiedliwości w resorcie Z. Ziobry M. Manowska, zezwoliła na kontynuowanie działalności Izby Dyscyplinarnej SN.

  Osoby, pełniące funkcje sędziów w Izbie Dyscyplinarnej SN prowadzą dalej postępowania o uchylenie immunitetu polskim sędziom, mimo że same sądem nie są, co potwierdzają orzeczenia TSUE i polskiego SN. Osoby te, będące często byłymi prokuratorami niedawno podległymi Z. Ziobrze , a powołanymi przez P. Dudę, intensywnie realizują polityczną linię polskiego rządu.

  Podsumowując, nie-sąd podporządkowany polskim politykom pod rządami osoby kierującej SN, powołanej przez polskich polityków, rozpoznaje wnioski o uchylenie immunitetu polskim sędziom, które składne są przez prokuraturę podporządkowaną polskiemu politykowi. Przykładem tego jest sprawa Pana Sędziego Igora Tuleyi, w której prokuratura Z. Ziobry wniosła o uchylenie immunitetu za wydane orzeczenie, następnie były prokurator, a obecnie „sędzia” w ID SN orzekł w tej sprawie 9 czerwca 2020 r. nie wyrażając zgody na uchylenie immunitetu. W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. prokurator wniósł odwołanie od tej uchwały.

  Brak niezwłocznej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej, w tym przede wszystkim Komisji Europejskieji Parlamentu Europejskiego, spowoduje, że orzeczenie TSUE nadal nie będzie przestrzegane. Skutkiem tego polscy sędziowie staną się obiektem niekończących się politycznych postępowań o charakterze dyscyplinarnym, co ma prowadzić do wywołania efektu mrożącego i zlikwidowania jakichkolwiek oznak niezależności polskich, a zarazem europejskich sądów.

 • Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we wspólnym proteście przeciwko systematycznym naruszeniom!

  29 listopada 2019 r. w Paryżu Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein), Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej Panią oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podpisali wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez władzę wykonawczą i ustawodawczą rządów prawa oraz niezależności sądownictwa. Zaapelowali także do polskich władz o przywrócenie rządów prawa, niezawisłości sądownictwa oraz respektowanie zasady autonomii samorządów prawniczych, zwłaszcza w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

  WeimarTriangle29112019 listr trojstronny ang

  //tłumaczenie
  Paryż, 29 listopada 2019 r.

  My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu iWarszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą;

  Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

  W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne zpodstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.

  Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają wobronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.

  Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczychi ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.;

  Mikołaj Pietrzak
  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Edith Kindermann
  Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

  Marie-Aimée Peyron
  Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej

 • Sędziowie warszawscy odmawiają opiniowania kandydatów na sędziów, krytyczni o działaniach rzeczników dyscyplinarnych, wspierają sędzię Annę Bator-Ciesielską i Pawła Juszczyszyna

  12 grudnia 2019r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło uchwały, w których:

  a) odmówiło opiniowania kandydatów na sędziów sądów rejonowych do czasu rezygnacji sędziów członków KRS wybranych przez polityków;

  b) zażądało przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna;

  c) zażądało zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa;

  d) zwróciło się do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o wstrzymanie swoich czynności w procedurach konkursowych;

  e) oceniło działania rzeczników dyscyplinarncych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty jako konsekwentnie realizowaną akcję mającą na celu wymuszenie podporządkowania sądów i sędziów politykom

  uchwały (pdf)

  Poniżej pełna treść 5 uchwał:

  Uchwała nr 1

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po zapoz­naniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 odmawia opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do czasu złożenia rezygnacji z człon­kostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów sądów powszechnych powołanych przez polityków i uchwalenia przez władzę ustawodawczą ustawy pozwalającej na wybór w skład tego organu sędziów, którzy nie będą partyjnymi nominatami, lecz reprezentantami środowiska sędziowskiego.

  Zgromadzenie stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie osobowym ze względu na nietransparentny sposób wyboru jej członków nie daje żadnej gwarancji spełniania konstytu­cyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i  niezawisłości sędziów, a praktyka dzia­łania tego organu wskazuje, że jest on jedynie narzędziem, przy pomocy którego przedstawiciele wła­dzy ustawodawczej i wykonawczej realizują swoją politykę wobec władzy sądowniczej.

  Zgromadzenie żąda bezzwłocznego ujawnienia list poparcia dla sędziów powołanych w skład Krajo­wej Rady Sądownictwa. Uporczywe niewykonywanie wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. i intencjonalna próba utajnienia tych list, zawarta w art. 11c Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, są dobitnym wyrazem usiłowania uniemożliwienia kontroli społecz­nej nad zgodnością z prawem procedury wyłaniania kandydatów do tego organu. Próba ta czyni wątpliwym skuteczność powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. Całkowitą i pełną odpowiedzialność za wywołany chaos prawny ponoszą przed­stawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Spra­wiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośred­nictwem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Uchwała nr 2

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie żąda:

  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  2. złożenia przez sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa rezygnacji z członkostwa w tym organie ze względu na ich nietransparentny wybór i niewykonywanie obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
  3. bezzwłocznego podjęcia prac legislacyjnych w celu ukształtowania postępowania dyscyplinarne­go sędziów sądów powszechnych, uwzględniającego wymóg rzetelnego postępowania i gwaran­tującego prawo do obrony;
  4. zaprzestania przez Ministra Sprawiedliwości i podległy mu aparat urzędniczy działań represyj­nych wobec sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów oraz działalnością edukacyjną;
  5. wykonywania przez władzę wykonawczą wyroków sądów polskich i unijnych;
  6. zaprzestania stosowania przez Ministra Sprawiedliwości art. 77 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozwalającego na odwołanie sędziego delegowanego do sądu wyższego jako narzędzia nacisku na czynności orzecznicze tych sędziów.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

  Uchwała nr 3

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po zapozna­niu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 zwraca się do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie o wstrzymanie obligatoryjnego przydzielania sędziom opracowywania ocen kwalifikacji kandydatów na podstawie art. 57ah § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych poprzez przedstawienie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie projektu zmiany podziałów czynności sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie polegającej na wykreśleniu zapisu o obowiązku sporządzania rocznie jednej oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie – do czasu złożenia rezygnacji z członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów sądów powszechnych powołanych przez polityków i uchwalenia przez władzę ustawodawczą ustawy pozwalającej na wybór w skład tego organu sędziów, którzy nie będą partyjnymi nominatami, lecz re­prezentantami środowiska sędziowskiego.

  Zgromadzenie stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie osobowym ze względu na nietransparentny sposób wyboru jej członków nie daje żadnej gwarancji spełniania konstytucyj­nego obowiązku stania na straży niezależności sądów i  niezawisłości sędziów, a praktyka działania tego organu wskazuje, że jest on jedynie narzędziem, przy pomocy którego przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej realizują swoją politykę wobec władzy sądowniczej.

  Zgromadzenie zaznacza, że brak ujawnienia list poparcia dla sędziów powołanych w skład Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje na uporczywe niewykonywanie wyroku Naczelnego Sadu Administra­cyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. i intencjonalną próbę utajnienia tych list tak, by uniemożliwić kontrolę społeczną nad zgodnością z prawem procedury wyłaniania kandydatów do tego organu. Czy­ni to wątpliwym skuteczność powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, administra­cyjnych i Sądu Najwyższego. Całkowitą i pełną odpowiedzialność za wywołany chaos prawny po­noszą przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

  Uchwała nr 4

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie kategorycznie sprze­ciwia się działaniom represyjnym podjętym przez Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów pow­szechnych wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Jest to kolejny przypadek wszczęcia przez Rzecznika dyscyplinarnego (lub jego zastępców) postępo­wania dyscyplinarnego wobec sędziego za jego działalność orzeczniczą.

  Do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej doszło w sytuacji, gdy do chwili obecnej nie zostały wyjaśnione liczne doniesienia medialne wskazujące na udział zas­tępców rzecznika dyscyplinarnego – sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w akcji zorgani­zowanego dyskredytowania sędziów broniących niezależności sądów.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca uwagę, że podniesione przez sędzię Annę Bator-Ciesielską w pytaniach prejudycjalnych skierowanych do Try­bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości co do instytucji delegowania sędziego do orze­kania w innym sądzie, opartej na zasadzie niczym nieograniczonego uznania Ministra Sprawied­liwości, znalazły swoje dobitne potwierdzenie w postaci niedawnego odwołania przez Ministra Spra­wiedliwości sędziego Pawła Juszczyszyna z delegowania do orzekania w Sądzie Okręgowym w Olsz­tynie. Odwołanie to nastąpiło jako reakcja na krytycznie oceniane przez polityków rządzących posta­nowienie dowodowe wydane przez sędziego Juszczyszyna.

  Niewyjaśnienie roli sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w opisywanej szeroko w me­diach akcji bezprawnego dyskredytowania sędziów broniących niezależności sądów, jak również ins­trumentalnie wykorzystywanie przez Ministra Sprawiedliwości instytucji delegowania sędziego do orzekania w innym sądzie w pełni potwierdzają celowość i konieczność skierowania pytań do TSUE.

  Podtrzymujemy w pełni swoje stanowisko przyjęte w uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 r. i po raz kolejny stanowczo domaga­my się od Ministra Sprawiedliwości odwołania delegowania sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasoty do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, albowiem nie widzimy żadnej możliwości współpracy z osobami zaangażowanymi czynnie w działania o charakterze szykan wobec sędziów od­ważnie broniących niezależności sądów.

  Zgromadzenie stwierdza, że dalsze orzekanie sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika w Są­dzie Okręgowym w Warszawie może powodować konieczność wyłączania ich ze składów orzekają­cych.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Pre­zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedli­wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośrednict­wem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Uchwała nr 5

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego

  z dnia 12 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że dzia­łalność Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Piotra Schaba oraz jego zastępców sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika stanowi konsekwentnie realizowaną akcję mającą na celu wymuszenie podporządkowania sądów i sędziów politykom oraz nie służy dobru wy­miaru sprawiedliwości.

  Obserwowana od wydania w dniu 19 listopada 2019 r. wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej intensyfikacja działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców nie jest dziełem przy­padku i jednoznacznie wskazuje na zamiar zastraszenia środowiska sędziów i zniechęcenia ich do re­alizowania wskazań zawartych w tym wyroku TSUE.

  Szereg działań podejmowanych w ostatnim czasie przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, a w szczególności:

  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (oraz wystąpienie do sądu dyscyplinarnego o zawie­szenie w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wynagrodzenia) wobec sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim za krytyczne wypowie­dzi pod adresem ministra sprawiedliwości;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Rafała Lisaka, Wojciecha Maczugi i Kazimierza Wilczka z Sądu Okręgowego w Krakowie za próbę wyjaśnienia prawidłowości powołania asesora sądowego orzekającego w I instancji;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejo­nowego w Olsztynie za próbę wyjaśnienia prawidłowości powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Krystiana Markiewicza z Sądu Ok­ręgowego w Katowicach, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia za wystosowanie apelu do sędziów sądów dyscyplinarnych o powstrzymanie się z przekazywaniem akt do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Sądu Okrę­gowego w Warszawie za odmowę orzekania z zastępcami rzecznika dyscyplinarnego wobec niewyjaśnienia ich roli w akcji zorganizowanego dyskredytowania sędziów broniących nieza­leżności sądów oraz za skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie instytucji delegowania sędziego do orzekania do innego sądu;
  • wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Ka­towicach z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie V ACa 408/18, w którym przedstawiono Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w sprawie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie

  wskazuje jednoznacznie, że działania rzeczników dyscyplinarnych są decyzjami bezprecedensowymi na przestrzeni 30 lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego, zwłaszcza te podjęte wobec sędziego Pawła Juszczyszyna za stosowanie przez niego prawa i decyzji procesowej.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odnosi wrażenie, że zarówno Piotr Schab, jak i jego dwaj zastępcy wpisują się w narracje polityczne, przestają być bez­stronni i nie zachowują niestety minimum obiektywizmu, co jest wymagane od sędziów.

  Zważywszy na fakt, iż Krajowa Rada Sądownictwa powołana przez władzę ustawodawczą Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. nie wypełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów i nie­zawisłości sędziów, jak też nie staje w obronie sędziów – Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów ok­ręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje do rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez wła­dzę wykonawczą, ażeby zaprzestali pełnienia urzędu sędziego bądź złożyli rezygnację z funkcji rzecz­ników, gdyż swoimi działaniami przynoszą ujmę urzędowi sędziego.

  Sędziowie okręgu warszawskiego stanowczą podkreślają, że są zdecydowani bronić wartości konsty­tucyjnych i praworządności wszelkimi dostępnymi środkami, zgodnie z Deklaracją londyńską z 2010 roku, Deklaracją sofijską z 2013 roku przyjętymi przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa w Europie, które pozwalają sędziom – w przypadku zagrożenia dla demokracji i podstawowych wolności – na wyrażenie zaniepokojenia takim stanem rzeczy i artykułowanie sprzeciwu wobec działań, które mogą naruszać niezawisłość sędziów.

  Zgromadzenie zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie do przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałkowi Senatu, Pre­zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedli­wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom wszystkich sądów okręgu, a za ich pośrednict­wem wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

  foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)]

 • Sędziowie z Katowic nadal powstrzymują się od opiniowania w ramach procedury nominacyjnej i wyrażają wsparcie Prezesowi Iustitii Krystianowi Markiewiczowi

  Uchwały z 11 grudnia 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach:

  uchwała 10 gru SO Katowice 2

  uchwala 10 gru 2019 SO Katowice 1

 • Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z inicjatywą "Forum dla Praworządności"

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z inicjatywą „Forum dla Praworządności” pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk wyraża gotowość do konstruktywnych rozmów o rzeczywistej reformie sądów i oczekuje od innych szanownych uczestników forum podobnej gotowości. Sędziowie zawsze opowiadali się za reformami usprawniającymi postępowania, proponowali własne rozwiązania, jednak nikt na to nie zważał.
  >> stanowisko do pobrania w formacie pdf

  Stanowisko Forum dla PraworządnościStanowisko Forum dla Praworządności2

 • Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 27 maja 2020

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca uwagę, że po zakończeniu sprawowania urzędu I Prezesa Sądu Najwyższego przez prof. Małgorzatę Gersdorf zostały podjęte działania, które lekceważą moc wiążącą postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R). Działania te sprowadzają się do tolerowania przez obecnie kierownictwo SN orzekania w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego przez Izbę Dyscyplinarną, pomimo tego, że zawieszono stosowanie przepisów przewidujących właściwość tej Izby w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Izba aktualnie nie orzeka więc w sprawach drobnych przewinień służbowych, a uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r.

  Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w sferze służbowej, gdyż sąd o tym orzekający może zawiesić w czynnościach służbowych takiego sędziego i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%. Wszystkie racje przemawiające za uniemożliwieniem orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów są zatem jeszcze bardziej zasadne w sprawach o  uchylenie immunitetu. Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i w sprawie ścigania niewygodnych dla niej niezależnych sędziów przejawia nadzwyczajną aktywność, a w sprawie wyjaśniania afer związanych z osobami pracującymi dla ministerstwa sprawiedliwości śledztwa toczą się nadzwyczaj długo i bez rezultatów.

  Takie wybiórcze traktowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE przez osoby kierujące Sądem Najwyższym, których polityczna przeszłość jest powszechnie znana, stanowią kontynuację strategii politycznej niszczenia niezależności sądownictwa i naigrywania się z możliwości działania europejskich instytucji. Przestrzegamy, że konsekwencje z tym związane dotkną wszystkich Polaków. Od instytucji europejskich oczekujemy zrozumienia, że działania te nie mają na celu podwyższania standardów praworządności i są elementem realizowanego od kilku lat, krok po kroku, politycznego planu.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.

  Uchwała

  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  w Warszawie

  z dnia 16 grudnia 2019 r.

   

   

  w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

   

  Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), uchwala się, co następuje:

  Kierując się troską o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, w poczuciu odpowiedzialności za realizację prawa stron do rozpoznania sprawy przez prawidłowo ustanowiony sąd oraz odpowiedzialności za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

   

  biorąc pod uwagę, że:
  zgodnie z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony;
  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.), do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa należy między innymi rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach administracyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w sądach administracyjnych,
  zgodnie z art. 24 § 4 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego
  przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także
  mając na względzie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawy, stosuje prawo Unii Europejskiej i rozstrzyga o prawach i wolnościach gwarantowanych przez prawo Unii,
  kierując się zasadami wynikającymi z art. 4 ust. 3 akapit 2 i art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a w konsekwencji uwzględniając stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także mając na uwadze wydany w związku z powołanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. sygn. akt III PO 7/18, oddalający wniosek prezesa  Izby  Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2018 r. o przekazanie sprawy według właściwości do Izby Dyscyplinarnej oraz uchylający uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na stwierdzenie, między innymi, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jak również podzielając wątpliwości wyrażane w tym względzie przez organy innych sądów w Polsce,
  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstrzymuje się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu wszczętym na skutek obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. (M. P. poz. 1043) - do czasu ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie.

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do opublikowania niniejszej uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.

 • UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku

  My, Sędziowie Sądów Okręgu Słupskiego domagamy się:


  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  2. podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnego
  wobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego;
  3. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną;
  4. wykonania wyroków WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2018 roku i NSA z 28 czerwca 2019 roku poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom KRS będących sędziami oraz udostępnienie ich Zgromadzeniu;
  5. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku w sprawie III PO 7/18.
  6. niezwłocznego wykonania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, prezesów sądów rejonowych Okręgu Słupskiego -przywołanego wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku poprzez podjęcie wszelkich środków zapewniających skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, a sprecyzowanych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku.


  Apelujemy do wszystkich sędziów Okręgu Słupskiego o powstrzymanie się do czasu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z wymogami prawa unijnego i Konstytucji RP od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.
  Zwracamy się też do wszystkich sędziów, którzy otrzymali nominacje wskutek rekomendacji organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, często bez opinii Kolegium Sądu Okręgowego i samorządu sędziowskiego, a nawet wbrew tej opinii, o wstrzymanie się od wykonywania obowiązków sędziowskich.

 • UCHWAŁA NR 4 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW APELACJI SZCZECIŃSKIEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 ROKU

  Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

  Jednocześnie Trybunał stwierdził, że jednym z elementów służących ocenie, czy mamy do czynienia z takim właśnie sądem jest kwestia uczestnictwa w procesie powołania członków sądu organu, który ze względu na sposób jego powołania, czy sposób działania nie przejawia cech zależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej. Takich cech niewątpliwie nie posiada obecna Krajowa Rada Sądownictwa, tak ze względu na skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków wcześniej wchodzących w skład Rady, tak ze względu na sposób powołania, jak i ze względu na ewidentne przejawy popierania przez Radę władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Wreszcie, wymienionym wyżej wyrokiem, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób nie budzący wątpliwości wskazał z jednej strony na to, że jego treścią związany jest nie tylko sąd odsyłający, ale także wszystkie inne organy Rzeczypospolitej Polskiej bez możliwości zapobieżenia temu przez prawo krajowe, a z drugiej strony wskazał, że to do kompetencji poszczególnych sądów należy obowiązek badania, czy określony sąd spełnia wymogi bezstronności i niezależności, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takiej sytuacji do odstąpienia od stosowania przepisów prawa krajowego w tym zakresie.

  W takiej zatem sytuacji sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej zdecydowanie protestują przeciwko pracom nad projektem ustawy zmieniającej treść art. 107 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które zmierzają do uznania za delikt dyscyplinarny działań mających na celu respektowanie przepisów Unii Europejskiej stanowiących, zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, część krajowego porządku prawnego i które stosowane są bezpośrednio. Takie działania mają na celu zastraszenie sędziów stających w obronie przepisów Unii Europejskiej, przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości z nich wynikających. Sprzeciwiamy się również projektowanym zmianom dotyczącym składu kolegiów sądów, czy sposobu głosowania przez zgromadzenia ogólne sędziów. Zmiany te zmierzają bowiem do ograniczenia reprezentacji sędziów w organach sądów, stanowią element zastraszenia sędziów przed określonym sposobem głosowania oraz stanowią ingerencję w istotę samorządu sędziowskiego.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej wzywają sędziów Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z członkostwa w tej Radzie, co będzie przejawem troski o niezawisłość i niezależność sądów, zapewni możliwość podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz stanowić będzie przejaw respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa Unii, jak również zapobiegnie negatywnym skutkom orzekania przez sędziów powołanych z udziałem organu, który w obiektywnej ocenia nie gwarantuje niezawisłości i niezależności sądów.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej protestują również przeciwko odwołaniu sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna z delegacji do sądu okręgowego, jako przejawu represji za obronę prawa stron do niezależnego i niezawisłego sądu oraz wkraczania przez władzę wykonawczą w sferę orzeczniczą.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej wspierają wszystkich sędziów nękanych dyscyplinarnie, w tym Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystiana Markiewicza, za obronę niezawisłości i niezależności sądów.

  Wreszcie, Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej protestują przeciwko przesyłaniu przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych akt osób starających się o powołanie na stanowisko sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa pomimo odroczenia wydania w tym zakresie opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów. Takie działanie pozbawia zgromadzenia możliwości wydania opinii i ewidentnie stanowi naruszenie prawidłowości procesu nominacyjnego (art. 58 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Odraczając opiniowanie zgromadzenia nie zrezygnowały ze swojego uprawnienia do wyrażenia opinii o kandydatach na stanowiska sędziowskie, a jedynie przesuwały w czasie tą czynność do momentu uzyskania dodatkowych informacji, najczęściej wyroku TSUE. Uprawnienia do przesyłania akt do Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo odroczenia wydania opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów, nie daje również, nawet za zgodą zainteresowanych, treść art. 35 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem przepis ten mówi jedynie o możliwości sporządzenia listy rekomendowanych kandydatów pomimo braku dokumentów, w tym opinii zgromadzenia sędziów, a nie o możliwości sporządzenia takiej listy z pominięciem fazy procedowania polegającej na wydaniu opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów.

 • Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11 lutego 2020 roku

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" krytycznie ocenia decyzję kolegium Sądu Okręgowego
  w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw. Co prawda, Kolegium trafnie przyjmuje, że nie wiążą go decyzje osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej SN, to jednak faktycznie umożliwia wdrożenie wadliwego orzeczenia tej Izby.

  W tym trudnym dla polskich sędziów czasie oczekujemy pełnej solidarności z osobami
  walczącymi o praworządność, takimi jak sędzia Paweł Juszczyszyn. Dbałość o prawa obywateli wymaga sprzeciwienia się odsuwaniu od orzekania sędziów, których dotknęły represje w upolitycznionym postępowaniu dyscyplinarnym.

  Jako sędziowie stoimy teraz przed wyborem, czy wyraźnie opowiemy się po stronie prawa, wykonując orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego, czy też po stronie bezprawia i politycznej siły. Brak możliwości działania w zgodzie z rotą ślubowania sędziowskiego powinien skutkować rezygnacją z zajmowanych funkcji. Każdy sędzia, szanujący orzeczenie TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz uchwałę trzech połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. ma obowiązek ustalić, czy poszczególni członkowie KRS, a tym samym cała piętnastka sędziów, zasiadających w obecnej Krajowej Radzie Sądownictwa, została prawidłowo wybrana. Można to czynić, jak sędzia Juszczyszyn podejmując próbę ustalenia, czy istniało poparcie dla sędziów członków obecnej KRS wymagane ustawą lub poprzez wytoczenie powództwa o ustalenie, że poszczególne osoby nie są członkami KRS. Toczą się już trzy takie postępowania sądowe.

  SSP IUSTITIA będzie udzielać informacji niezbędnych do sprawdzenia, czy osoby, które otrzymały nominację przed obecną KRS, gwarantują niezależność. Podkreślić jednak należy, że ważność tych nominacji zakłada ważność wyboru KRS. Ustalenie, że choćby jeden z wybranych piętnastu członków nie miał wymaganego poparcia 25 sędziów, oznacza, że Rada nie rozpoczęła kadencji i nie było organu zdolnego do wnioskowania do prezydenta RP o powołanie na urząd sędziego. W konsekwencji taka osoba nie byłaby sędzią z znaczeniu ustrojowym.

  POBIERZ UCHWAŁĘ

  uchwala SSP IUS 11022020 2

 • Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2019 roku

  Zrzut ekranu 2019 12 31 o 02.38.14

  Zrzut ekranu 2019 12 31 o 02.38.22

 • Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.

  Uchwała
  Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie
  podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.


  My, sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, mając na uwadze konstytucyjny podział władz, odpowiedzialność za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez sąd prawidłowo umocowany, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w dniu 19 listopada 2019 r., w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18:
  • wzywamy do respektowania prawa sądów do badania, czy sąd, w którego składzie zasiadają osoby powołane w procedurze z udziałem aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, jest sądem prawidłowo obsadzonym, spełniającym kryteria niezależności i niezawisłości,
  • wzywamy sędziów, wybranych na członków aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa przez władzę ustawodawczą, do złożenia rezygnacji z członkostwa w tym organie,
  • wzywamy władzę ustawodawczą i wykonawczą do bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych, w tym inicjatyw ustawodawczych umożliwiających powołanie Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej wymóg niezależności,
  • wzywamy prezesów sądów i przewodniczących wydziałów do podjęcia działań, które zapewnią, by do czasu ostatecznego wyjaśnienia statusu sędziów powołanych na skutek wskazania aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie zapadały orzeczenia z ich udziałem,
  • wzywamy sędziów nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym kształcie do powstrzymywania się od wydawania orzeczeń kończących postępowanie do czasu ostatecznego wyjaśnienia ich statusu jako sędziów, lub do czasu sanacji wydanych przez neoKRS decyzji,
  • wzywamy do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wzywamy do zaprzestania bezprawnych działań Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców, wymierzonych w prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka występujących
  w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, w sędziego Sądu Rejonowego
  w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w związku z jego wystąpieniem do Kancelarii Sejmu
  o udostępnienie list poparcia kandydatów do aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, w sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciecha Maczugi, Rafała Lisaka i Kazimierza Wilczka, w związku z ich wystąpieniem w celu weryfikacji prawidłowości powołania sędziego, który orzekał w pierwszej instancji, w sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandry Janas, Ireny Piotrowskiej i Grzegorza Misina którzy wystosowali pytanie do Sądu Najwyższego czy sądy w skład których wchodzą sędziowie powołani przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa są sprzeczne z ustawą, a także wobec coraz liczniejszej grupy niewymienionych tu z imienia i nazwiska sędziów, dla których rota ślubowania złożonego przed Prezydentem RP nie jest frazesem.
  Polscy sędziowie są sędziami Unii Europejskiej. W konsekwencji są zobowiązani do bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego. Podjęte już przez nich działania i wystąpienia, jak
  i te które nastąpią w przyszłości, mają i będą mieć na celu weryfikację prawidłowości powołania sędziów, którzy orzekali lub mają orzekać w sądach pierwszej czy drugiej instancji.
  Tym samym realizują wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  z 19 listopada 2019 r.


  Za pogwałcenie niezawisłości sędziowskiej uznajemy odwołanie sędziego Pawła Juszczyszyna
  z delegacji do sądu okręgowego, zawieszenie go w pełnieniu obowiązków sędziowskich, a także wszczęcie wobec wszystkich wymienionych sędziów postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Nie ulega dla nas wątpliwości, że działania te mają zarazem na celu zastraszenie pozostałych polskich sędziów w celu uniemożliwienia im wykonania wyroku Trybunału Luksemburskiego, a w konsekwencji ich politycznego uzależnienia od władzy wykonawczej i ustawodawczej.
  W sytuacji, gdy docierają do nas informacje o pracach, nad przepisami umożliwiającymi karne
  i dyscyplinarne ściganie sędziów za orzeczenia niewygodne dla władzy wykonawczej (w tym treść projektu grupy posłów ustawy „o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
  o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw” z dnia 12.12.2019r. druk nr 69), gdy najwyżsi funkcjonariusze państwa nie wahają się publicznie obrażać sędziów, musimy zdecydowanie zaprotestować i z całą mocą oświadczyć, że niezależnie od tych działań, od konsekwencji które mogą nas spotkać, zawsze będziemy stać na straży prawa, niezawisłości sędziów i niezależności sądów,
  a w konsekwencji na straży niezbywalnych praw obywatelskich.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej podjęta 16 grudnia 2019 roku

  uchwała 2

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019 r.

  Uchwała
  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu
  z dnia 13 grudnia 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu:
  - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18, podzielając w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w ustnych motywach wyroku, że Krajowa Rada Sądownictwa w kształcie i składzie powołanym w marcu 2018 roku nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a także nie spełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów, zaś proces nominacyjny przy udziale tak ukształtowanego organu obarczony jest wadą wpływającą na prawidłowe ukształtowanie składu sądu zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziów sądów rejonowych przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Radomiu, Sądu Rejonowego w Kozienicach, Sądu Rejonowego w Grójcu do czasu wykonania przez władzę ustawodawczą przywołanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, w szczególności ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie,
  2. Na podstawie art. 58 § 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu odmawia przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku,
  3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa organy władzy ustawodawczej i wykonawczej do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 484/18 i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze I OSK 4282/18, poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będącym sędziami, a także respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wskazanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. i Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r.,
  4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w sposób, który zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego,
  5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy wykonawczej i Rzeczników dyscyplinarnych wszystkich szczebli do zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów, podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, działalnością w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną. Jednocześnie Zgromadzenie wyraża swą solidarność z sędziami, których dotykają opisane działania,
  6. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu do opublikowania podjętej Uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Rzecznikowi Prawa Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Prezesom Sądów Okręgowych, Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

   

 • WSPÓLNE STANOWISKO w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych A.K. (C-585/18), CP (C-624/18) i DO (C-625/18)

  Pełna treść Stanowiska do pobrania TUTAJ oraz dodatkowa argumentacja TUTAJ


  Apel

  W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej, podkreślamy, że pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ‍ponadnarodowej integracji europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości uważa bowiem niezawisłość sędziowską za element wartości praworządności w rozumieniu art. 2 TUE, która jest nieodzowna dla funkcjonowania systemu prawnego Unii Europejskiej, a także do tego, by inne państwa członkowskie i instytucje unijne miały zaufanie do polskich sądów i ‍do polskiego systemu sądowniczego.

  Jeżeli wyrok TSUE nie zostanie zrealizowany szybko i w zgodzie ze standardami europejskimi, zasadą pewności prawa, a także z poszanowaniem praw obywateli, którzy pokładali zaufanie w polskim systemie sądownictwa, to nieuchronnie dojdzie do bezprecedensowego chaosu w systemie prawnym. Orzeczenia polskich sądów nie będą przede wszystkim korzystać z zasady wzajemnego zaufania i ‍uznawania w innych państwach członkowskich UE.

  Wskazujemy na to, że na prezesach sądów, sędziach, a także na ustawodawcy, KRS i pozostałych władzach państwowych ciąży ogromna odpowiedzialność, by w jak najszybszym czasie wykonać wyrok TSUE, by zagwarantować bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli UE.


  AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA
  ARCHIWUM OSIATYŃSKIEGO
  CZŁONKOWIE ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM. S BATOREGO
  FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU – FOR
  HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
  INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA INPRIS
  OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
  STAŁE PREZYDIUM FORUM WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW
  STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY
  STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW „LEX SUPER OMNIA”
  STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”
  STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW „THEMIS”
  WOLNE SĄDY

 • Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zawiadamiania o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego

  ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” niniejszym zawiadamia o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez członków Izby Dyscyplinarnej działających przy Sądzie Najwyższym: Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, którzy w dniu 4 lutego 2020 roku, mimo Uchwały Połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej i Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., stwierdzającej, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), nie powstrzymali się od wykonywania czynności sędziowskich, a nadto rozpoznali zażalenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na postanowienie Izby Dyscyplinarnej odmawiające zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna, które nie przysługiwało Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiotowej sprawie.

   

  Uzasadnienie

  Opisaną wyżej Uchwałą Połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższy stwierdził w sposób kategoryczny i jednoznaczny, że Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego, gdyż z uwagi na sposób powołania osób w niej orzekających nie dają one gwarancji niezawisłości i niezależności zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, m. in. z powodu udziału w procesie nominacyjnym Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowscy członkowie zostali powołani w skład Rady w sposób nie gwarantujący jej niezależności od władzy politycznej. Tę zależność potwierdza w ocenie Stowarzyszenia sposób działania Rady, w tym powołanie w skład Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym osób blisko powiązanych z Ministrem Sprawiedliwości, przy odrzuceniu kandydatów nie związanych z władzą polityczną. 

  Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).
  W przekonaniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” tak jednoznaczna w swej treści uchwała, wiążąca wszystkie aktualne i przyszłe składy Sądu Najwyższego, obligowała osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym do powstrzymania się od dalszego wykonywania czynności sędziowskich z uwagi na fakt, iż zarówno ich poprzednie, jak i przyszłe orzeczenia są dotknięte wadą prawną w postaci nienależytej obsady sądu, skutkującą koniecznością uchylenia orzeczenia.
  Mimo to osoby powołane w wyżej opisany, wadliwy sposób na stanowiska sędziów Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, nie powstrzymały się od wykonywania czynności orzeczniczych i w dniu 4 lutego 2020 r. rozpoznały zażalenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych na decyzję innego składu Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, odmawiającą zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu czynności sędziowskich i obniżenia mu wynagrodzenia.
  Niezależnie od powyższego, w ocenie Stowarzyszenia panowie Tomczyński i Witkowski, z udziałem ławnika Sądu Najwyższego, rozpoznali zażalenie, które nie przysługiwało w konkretnej sytuacji procesowej.
  Zgodnie z art. 131 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 tj.)
  na uchwałę o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziemu przysługuje zażalenie, a rzecznikowi dyscyplinarnemu - także na uchwałę o uchyleniu zarządzenia o przerwie w wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 130 § 2 u.s.p. Przepis art. 130 §2 u.s.p. dotyczy sytuacji, gdy sędzia, któremu zarządzono przerwę w czynnościach, jest zarazem prezesem sądu.
  Z wyżej opisanych przepisów wynika jednoznacznie, że w sytuacji, gdy decyzja w przedmiocie zawieszenia w czynnościach dotyczy „zwykłego” sędziego, nie pełniącego funkcji prezesa sądu, zażalenie na taką decyzję przysługuje jedynie zainteresowanemu sędziemu, nie zaś rzecznikowi dyscyplinarnemu. Mimo to Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wywiódł zażalenie na decyzję Izby Dyscyplinarnej odmawiającą zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w czynnościach sędziego, zaś Izba Dyscyplinarna w osobach Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, z udziałem ławnika Sądu Najwyższego, zażalenie takie rozpoznała, mimo uchwały z 23.01.2020 r. oraz mimo przesłanek do pozostawienia zażalenia bez rozpoznania jako niedopuszczalnego z mocy ustawy.

   

  Takie zachowanie wskazanych osób w ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyczerpuje znamiona przewinienia służbowego i uchybienia godności urzędu stosownie do treści art. 72 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2019.825 tj.), dlatego też złożenie niniejszego zawiadomienia jest konieczne.
  Jednocześnie wnosimy o poinformowanie Stowarzyszenia o dalszym biegu postępowania, w szczególności ewentualnej decyzji merytorycznej w sprawie.

   

  (-) Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

  POBIERZ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO

  zawiadomienie 2020 02 11 123051 zawiadomienie 2020 02 11 123051 eeezawiadomienie 2020 02 11 123051 eeeeeeee