Podziękowania Krajowej Rady Sądownictwa dla obywateli za obronę niezależności sądów

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje wszystkim Obywatelom, którzy stanęli i konsekwentnie trwają po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich, jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów.

Czytaj więcej...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie arbitralnego, jednoosobowego odwoływania prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości

STANOWISKO

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nadzwyczajnego i przejściowego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej...

Uchwała Forum Współpracy Sędziów w sprawie sędziów udzielających poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa

Uchwała Forum Współpracy Sędziów z dnia 2 marca 2018 roku, numer 11/18 w sprawie sędziów udzielających poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa.

Forum Współpracy Sędziów uznaje za konieczne objęcie zasadą jawności życia publicznego całości procedury powoływania sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa, a więc także tego jej etapu, w którym sędziowie udzielają poparcia poszczególnym kandydatom.
Opinia publiczna ma prawo poznać nie tylko nazwiska poszczególnych kandydatów, ale również tych sędziów, którzy udzielili im poparcia, aby w ten sposób transparentność działania władzy państwowej mogła być w pełni zrealizowana.
Każdy sędzia, który decyduje się na podejmowanie działań w sferze publicznej poza sądem, powinien czynić to uwzględniając nie tylko przepisy prawa, ale też wartości, które odzwierciedla Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wyraża sprzeciw wobec arbitralnego odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów w obszarze apelacji rzeszowskiej oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, niemających wystarczającego doświadczenia w zarządzaniu lub których kompetencje nie znajdowały dotychczas uznania, a w jednym przypadku zobowiązaniu odwołanego prezesa do dalszego pełnienia tych obowiązków, co wskazuje na pozamerytoryczne cele tych czynności. Niepokoi przy tym forma, w jakiej odwołania te następują (fax czy e-mail), jak też zamieszczane - w niektórych przypadkach - uzasadnienia tej decyzji na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości nierzetelnej i niereprezentatywnej dla całościowej oceny pracy sądu i kierującego nim prezesa.

Zauważamy ponadto, że wbrew obowiązującym przepisom ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), tj. art. 23 - 25 Minister Sprawiedliwości nie wypełnia obowiązku przedstawienia nowo powołanych prezesów sądów zgromadzeniom i zebraniom sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 r.

W wykonaniu nałożonego na Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy obowiązku przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy zamieszcza się poniżej tekst uchwały podjętej w dniu 26.02.2018r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 roku

 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 r.

Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy wyrażają dezaprobatę i stanowczy sprzeciw wobec nieuzasadnionej merytorycznie decyzji Ministra Sprawiedliwości, przesłanej faksem, o odwołaniu w trakcie trwania kadencji dotychczasowego Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy sędziego Anatola Gula.

Ten sposób odwołania z funkcji prezesa nie mieści się w standardach demokratycznego państwa prawnego, podważa zaufanie do sądu, godzi w zasadę jawności życia publicznego i stanowi wyraz lekceważenia zarówno opinii publicznej, jak i odwołanego Prezesa oraz Sędziów okręgu świdnickiego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wykluczenia z szeregów stowarzyszenia osób, które zgłosiły swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa

Zarząd SSP „Iustitia” stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Zebranie Delegatów dwukrotnie tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017 r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018 r. zwracało uwagę, że udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zebranie Delegatów apelowało również o rezygnację – w razie udziału w procedurze wyborczej do KRS – z członkostwa w Stowarzyszeniu.
W związku z udziałem członków Stowarzyszenia w procedurze wyborczej do KRS, Zarząd składa wniosek o wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu:

1. sędziego Dariusza Drajewicza – przez Oddział w Warszawie,
2. sędziego Marka Jaskulskiego – przez Oddział w Poznaniu,
3. sędzi Joanny Kołodziej-Michałowicz – przez Oddział w Słupsku,
4. sędziego Jędrzeja Kondka – przez Oddział w Warszawie,
5. sędziego Macieja Nawackiego – przez Oddział w Olsztynie,
6. sędziego Roberta Pelewicza - przez Oddział w Tarnobrzegu,
7. sędziego Rafała Puchalskiego – przez Oddział w Przemyślu.

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl