Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie

Uchwała nr  1   Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie stanowczo sprzeciwia się sugestiom polityków, aby sędziowie przy wydawaniu wyroków nie kierowali się Konstytucją i obowiązującym prawem, lecz „interesem narodowym (państwowym)”. Przyjęcie powyższej zasady stanowi poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności człowieka, takich jak wolność słowa, wolność osobista, prawo do zgromadzeń oraz prawo włas...

Sędzio, wypełnij ankietę "Rzeczpospolitej"!

Pan Tomasz Pietryga, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, wysłał do wszystkich sądów anonimową ankietę, która dotyczy zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez władzę polityczną, aby uzyskać odpowiedź, jak sędziowie oceniają zmiany. W szczególności czy rekonstrukcja Sądu Najwyższego i KRS oraz atmosfera konfliktu, jaka się wytworzyła wokół tej sprawy, może mieć wpływ na działanie sądów, ich niezależność, a także na niezawisłość s...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej z dnia 12 października 2018 r.

Uchwała nr 1 Sędziowie apelacji krakowskiej podtrzymują zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji podtrzymują negatywną ocenę, że wybór piętnastu osób wykonujących zawód sędziego na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz widoczne powiązania tych osób z Ministrem Sprawiedliwości nie dają gwarancji należytego wykony...

Sędziowie z okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga sprzeciwiają się działaniom podejmowanym przez rzeczników dyscyplinarnych

W uchwale z 10 października b.r. członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wyrażają sprzeciw wobec wzywania sędziów do składania wyjaśnień oraz przesłuchiwania ich w charakterze świadków w związku z: ·treścią wydawanych przez nich orzeczeń, w tym pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ·udziałem w debacie publicznej dotyczącej funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości Sędziowie wskazują na to, że działani...

Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, którym zgodnie z art. 2 Konstytucji R.P. powinna być Rzeczpospolita Polska. Moc wiążąca takich orzeczeń dla wszystkich organów i podmiotów znajduje też jednoznaczne potwierdzenie w art. 7 Konstytucji i przepisach ustaw, takich jak np. art. 170 ustawy Prawo o postępowaniu przed s...

Komunikaty

Media