Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stowarzyszenie Sędziów Irlandii wspiera polskich sędziów i SSP Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Irlandii aprobuje stanowisko Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa z dnia czwartego lipca wyrażające poważne zaniepokojenie w sprawie zmian dotyczących sądownictwa w Polsce. Stowarzyszenie pragnie wspierać polskich sędziów i Stowarzyszenie Iustitia w tych trudnych czasach. 6.07.2018 r. https://aji.ie/...

Rumuńscy sędziowie zaniepokojeni sytuacją w Polsce

INFORMACJA PRASOWA Z zaniepokojeniem obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce, Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumuńskich podkreśla konieczność przestrzegania przez władze Polski europejskich standardów niezawisłości sędziowskiej, włącznie z zasadą nieusuwalności sędziów. To zobowiązanie zawarte jest w Artykule 19 (1) Traktatu o Unii Europejskiej w połączeniu z Artykułem 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Bezwarunkowo popieramy wysiłki naszych kolegów, sędziów ...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2018 r.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w trosce o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający system wymiaru sprawiedliwości, wyraża słowa poparcia i solidarności dla stanowiska Sędziów Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r. Przyłączamy się do licznych apeli organów samorządów sędziowskich, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i orga...

Uchwała nr 1 zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu z dnia 22 czerwca 2018 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec prowadzenia nietransparentnej procedury powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych. Postępowanie w tym względzie toczy się najczęściej bez zgody, a nawet wiedzy samych zainteresowanych, którzy nie wiedzą,  kto wskazał Ministrowi Sprawiedliwości ich kandydatury, ani jakie przesłanki legły u podstaw opinii wyrażonej wobec nich przez or...

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 29 czerwca 2018 roku w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy popiera uchwały podejmowane przez samorządy sędziowskie w całej Polsce, a utożsamiając się z nimi: - wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec działań, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, Krajowej Rady Sądownictwa, a także postaw sędziów wchodzących w jej skład, uznając je za niegodne pełnionego urzędu sędziego; - wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa dzia...

Komunikaty

Media