Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie wstrzymania postępowań dyscyplinarnych

Stwierdzamy, że ustanowienie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, będącej sądem wyjątkowym stanowi złamanie Konstytucji RP (art. 175  ust. 2).  Faktyczne rozpoczęcie funkcjonowania Izby, której członkowie zostali wybrani w nieważnej procedurze nominacyjnej (z powodu braku kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów pod ogłoszeniem), nie gwarantuje osobom odpowiadającym przed tą Izbą prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu. Pospieszne prowadzenie postępowania...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie nadużywania wobec sędziów uprawnień procesowych przez podmioty prowadzące postępowania dyscyplinarne i karne

Od pewnego czasu docierają do nas powtarzające się informacje o kierowanych przeciwko sędziom działaniach niektórych prokuratorów i rzeczników dyscyplinarnych. Inicjują oni swoje czynności powołując się na sporządzane przez „zatroskanych obywateli” anonimy. Zdarza się, że dotyczą one treści orzeczeń. Następnie, po zakreśleniu treścią anonimu ram prowadzonych postępowań, oskarżyciele przesłuchują - bez wskazania właściwej podstawy prawnej, pouczenia o uprawnienia...

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wstrzymania się od opiniowania kandydatów na sędziów

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wstrzymuje się od opiniowania kandydatów do objęcia stanowiska sędziego sądów rejonowych do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz NSA. Jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, byłoby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości....

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2018r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego w całej rozciągłości popiera uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, podjęte w dniu 19 listopada 2018r., uchwałę nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2018r. uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2018r. a nadto: Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań organu funkcjonującego obecnie jako Kr...

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie próby wywierania wpływu przez polityków na sędzię Weronikę Klawonn

Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestują przeciwko niedopuszczalnym wypowiedziom polityków w przedmiocie postępowania sądowego toczącego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Trwający proces z udziałem czynnego polityka partii rządzącej jako strony nie powinien stanowić, tak dla rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości jak i dla posła oraz rzecznika tejże partii, przedmio...

Komunikaty

Media