Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Nr 3 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie wyniku finansowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów postanawia zwiększyć koszty statutowe w latach następnych o ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ustaloną w rachunku wyników za 2009 r.

Uchwała Nr 4 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie powołania Zespołu Statutowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do powołania zespołu statutowego, w celu opracowania przez ten zespół kompleksowego projektu zmian w statucie i skonsultowania go z oddziałami w taki sposób, aby uchwalenie zmian odbyło się na najbliższym zebraniu delegatów.

Uchwała Nr 5 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie awansów poziomych.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań w zakresie uregulowania i ustawowego usankcjonowania awansu poziomego.

     Zwraca się również do sędziów o rozważenie możliwości złożenia pozwów zbiorowych o wynagrodzenia należne z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiska w ramach awansu poziomego.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 7 marca 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Uchwała Nr 6 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie listu otwartego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża poparcie dla inicjatywy listu otwartego, skierowanego do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie opublikowanego na forum dyskusyjnym sędziów RP http://www.sedziowie.net/ dotyczącego wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o usp stanowiącego załącznik do uchwały.      Zebranie zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia z apelem o złożenie podpisów pod l...

Komunikaty

Media