Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 11 stycznia 2012 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Suwałkach, w związku z zamrożeniem wynagrodzeń sędziowskich,  wyraża stanowczy sprzeciw wobec  wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r. co  należy  odebrać  jako  jednostronne zerwanie zawartego w tej sprawie porozumienia między władzą wykonawczą a środowiskiem sędziowskim, w wyniku którego doszło do uzgodnienia zobiektywizowanej formuły ustalania uposażeń sędziowskich. ...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie planowanego znoszenia sądów rejonowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu zobowiązanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie stosownych działań w związku z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości znoszącego ponad 120 sądów rejonowych w Polsce. Niepokój budzą plany zniesienia jednocześnie niemal jednej trzeciej sądów rejonowych poprzez przemianowanie ich na wydziały zamiejscowe innych sądów. Tak daleko idąca zmiana struk...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 9 stycznia 2012 r. w przedmiocie zmian wynagradzania sędziów, stanu spoczynku oraz proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu stwierdza co następuje: Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba i rodzaj spraw wpływających do sądów powszechnych. Jest to wynikiem zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale często także nieprzemyślanych zmian ustawodawczych skutkujących poszerzeniem kognicji sądów. Wzrostowi temu nie towarzyszył odpowiedni wzrost liczby etatów, a podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większą liczbą spraw było i jest n...

XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" - 23 - 25 marca 2012 r., Stryków

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" informuje, że XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 23 - 25 marca 2012 r. w Strykowie koło Łodzi.Zgodnie z uchwałą Zarządu wynikającą z treści Statutu Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 21 członków Oddziału (decyduje stan liczbowy Oddziału w dniu 9 marca 2012 r.). Wybory delegatów odbyć się muszą nie później niż w tym właśnie dniu. ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wyraża protest przeciwko zapowiadanym zmianom dotyczącym mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziów, prawa sędziów do stanu spoczynku oraz likwidacji niezależności budżetowej sądów powszechnych. Projekty te nie znajdują uzasadnienia w sytuacji budżetowej Państwa i zmierzają do dalszego deprecjonowania władzy sądowniczej oraz naruszają konstytucyjną zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędzi...

Komunikaty

Media