Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie stanu spoczynku sędziów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" nie sprzeciwia się przesunięciu podstawowej granicy wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany granic wieku emerytalnego dotyczących całego społeczeństwa.

Zarząd natomiast wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów odebrania sędziom prawa do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po upływie określonego w ustawie długoletniego czasu pełnienia służby. Wprowadzenie projektowanych zmian zmierzających do pozbawienia tego prawa jedynie sędziów i prokuratorów spowoduje nie tylko ich nierówne traktowanie w stosunku do innych grup zawodowych, ale również złamie konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. 

Próby radykalnego wydłużenia obowiązkowego czasu służby sędziów wzburzą nawet środowisko, które władze polityczne uznały za uległe, spokojne i z uwagi na etos pełnionej służby niezdolne do szerszego protestu.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących zmian ustawy emerytalnej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o uzupełnienie konsultacji społecznych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw poprzez zaopiniowanie go przez Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych i Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 12 kwietnia 2012 r.

W wykonaniu Uchwały nr 2 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów  Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA  z dnia 25 marca 2012 r. oraz mając na uwadze treść Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 r.,  na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Warszawie zwraca się o udostępnienie wszystkich aktualnie obowiązujących zarządzeń Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, a także Prezesów i Wiceprezesów podległych im sądów rejonowych, kształtujących organizację pracy sędziów przy rozpoznawaniu spraw i ich przydziału.

więcej

Uchwała programowa - Nr 1 - XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

1. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec podważania pozycji ustrojowej sądów jako równorzędnej władzy, prowadzącego do faktycznego podporządkowania ich organom władzy wykonawczej. Dotyczy to w szczególności wszelkich prób ograniczania ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziów, w tym zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazu przenoszenia sędziego na inne miejsce służbowe bez jego zgody, prawa do stanu spoczynku, prawa do wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu.

2. Zebranie Delegatów wyraża wolę kontynuowania akcji składania pozwów o zapłatę należnego wynagrodzenia, jak również podejmowania dalszych działań mających na celu wyrażenie niezadowolenia środowiska sędziowskiego wobec planowanych i wdrażanych zmian legislacyjnych. Zebranie upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do wyboru sposobu działania w tym zakresie, nie wyłączając możliwości organizowania akcji protestacyjnych, w tym także ogłoszenia „tygodni bez wokandy".

więcej

Uchwała Nr 2 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z pojawiającymi się problemami w sprawowaniu nadzoru administracyjnego nad pracą sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań w celu stworzenia jasnych i jednolitych zasad nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez przewodniczącego wydziału, prezesa sądu, sędziego wizytatora, aby nadzór ten był zindywidualizowany i oparty na podmiotowym traktowaniu sędziego przez wszystkie osoby sprawujące nadzór.

więcej

Uchwała Nr 3 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie rozpoznania wniosków o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów prawnych regulujących ustrój wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl