Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z zakończeniem stanu epidemii w Polsce

Warszawa, 02 czerwca 2022 r.  

 Stanowisko

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

w związku z zakończeniem stanu epidemii w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje, że zmiana sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju wymaga ponownej refleksji nad ograniczeniami w pracy sądów.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła liczne zmiany w postępowaniu cywilnym, które mają być stosowane w okresie roku od zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Mając na uwadze fakt, że odwołany został stan epidemii, a nadal trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, ustawodawca powinien zareagować adekwatnie do zmiany sytuacji epidemiologicznej. Wraz ze wzrastającym wskaźnikiem zaszczepienia oraz ze spadkiem wskaźnika zachorowań powinny zostać podjęte kroki zmierzające do pełnej realizacji konstytucyjnych zasad, takich jak jawność postępowania, czy udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. W tym celu niezbędne jest skrócenie okresu obowiązywania ww. ograniczeń.

Należy rozważyć zmiany :

- art. 15zzs1 oraz art. 15zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 91 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W ocenie Stowarzyszenia należy niezwłocznie dokonać rzetelnej analizy wpływu sytuacji epidemiologicznej na funkcjonowanie sądów i stosownie do jej wyników, możliwie szybko powrócić do:

- stacjonarnych rozpraw i posiedzeń jawnych, jako podstawowej formy sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

- trzyosobowych składów sędziowskich w II instancji,

- udziału ławników w rozpoznawaniu spraw.

Rozprawy zdalne należy uregulować w Kodeksie postępowania cywilnego, szczegółowo dookreślając ich formę i przesłanki merytoryczne ich stosowania, a w akcie niższego rzędu warunki techniczne realizacji rozpraw zdalnych.

Stowarzyszenie przypomina, że w listopadzie 2021 r. opublikowało raport Sądownictwo w czasie COVID-19, zawierający 28 rekomendacji, które nadal są aktualne.

Komunikaty

Media