Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" dotyczące publikacji projektu ustawy o przeciwdziałaniu lichwie.

Od wielu lat jako Stowarzyszenie staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia prawa, przedstawiając merytoryczne i rzeczowe opinie na temat projektów aktów prawnych przedstawionych do konsultacji publicznych.

Dotychczas mierzyliśmy się ze zbyt krótkimi terminami na sporządzenie opinii, lakonicznymi uzasadnieniami projektów czy propozycjami regulacji dalekimi od standardów prawidłowej legislacji.

Ostatnio jednak Minister Sprawiedliwości ponownie nas zaskoczył, przedstawiając do konsultacji publicznych projekt ustawy, którego nie ma. Mimo szczerych chęci zaprezentowania stanowiska środowiska sędziowskiego na ważki społecznie temat przeciwdziałania lichwie, na stronie internetowej służącej konsultacjom publicznym (https://www.google.com/url?q=https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352450&source=gmail&ust=1636996767109000&usg=AOvVaw1O0vzXZQbO58l8p8azicMm">https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352450) nie znajdujemy żadnej treści, do której moglibyśmy się odnieść. 

W tej sytuacji pozostaje nam przyjąć, że Minister Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że nie ma żadnych konstruktywnych propozycji w zakresie przeciwdziałania lichwie, a pokazana społeczeństwu pusta strona internetowa wyczerpuje tę inicjatywę. Taki stan rzeczy nie byłby niczym zdrożnym, a wręcz należałoby postulować rozszerzenie tej praktyki na inne obszary objęte zainteresowaniem Ministra Sprawiedliwości. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można bowiem stwierdzić, że cała sfera wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej działałaby zdecydowanie lepiej, gdyby Minister Sprawiedliwości w ostatnich latach powściągnął swe reformatorskie zapędy.

Porzucenie tego projektu przez Ministra wydaje się być jednak tyko jednym z możliwych wytłumaczeń. Możliwe jest wszak, że zetknęliśmy się właśnie z wprowadzeniem konsultacji na nowy poziom absurdu, gdzie konsultacjom poddaje się projekt dostępny jedynie w którejś z szuflad rządowych gmachów, a my za kilka dni lub tygodni dowiemy się, że projekt został dobrze przyjęty w społeczeństwie, gdyż podczas konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.

Pozostajemy z nadzieją, że jesteśmy w błędzie, a przed skierowaniem tego ważnego projektu do prac parlamentarnych będzie nam dane zapoznać się z nim i przekazać projektodawcy stanowisko Stowarzyszenia. 

Oby konsultacje publiczne projektów ustaw nie stały się ostatecznie instytucją martwą. Taki stan rzeczy byłby niepożądany nie tylko w sferze przeciwdziałania lichwie, ale w każdym obszarze życia społecznego objętym regulacją ustawową, gdyż efektywna współpraca projektodawców z różnymi środowiskami i specjalistami ma etapie tworzenia projektów ustaw znakomicie przyczyniłaby się do podniesienia poziomu stanowionego w Polsce prawa. Konsultacje publiczne stanowią natomiast adekwatne ramy dla takiej współpracy powinny stanowić ważny element tworzenia prawa, nawet jeżeli czasami zdarzy się komuś zgłosić uwagi krytyczne. 

Komunikaty

Media