Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko zarządu SSP IUSTITIA kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezprawnych działań wiceprezesa SO Przemysława Radzika wobec sędziego Jacka Tyszki

Pan Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Zarząd SSP „Iustitia” z zaniepokojeniem zapoznał się ze stanowiskiem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika, które odnosi się do oświadczenia pana sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Jacka Tyszki w przedmiocie odmowy orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze przez niekonstytucyjny organ KRS. Wysoki stopień irracjonalności działań pana Przemysława Radzika nakazuje ze szczególną troską i uwagą oceniać jego zdolność do wykonywania nie tylko funkcji wiceprezesa największego sądu w Polsce, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego , ale również po prostu funkcji sędziego. Do tej pory jego różnego rodzaju zachowania jednoznacznie potwierdzały brak przymiotów takich jak nieskazitelność charakteru i poszanowanie prawa, a to w ogólności wyczerpywało w zasadzie większość podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego określonych w art. 107 usp. Ostatni jego wyczyn wskazuje jednocześnie na brak umiejętności logicznego rozumowania, brak umiejętności do stwierdzenia czy zachodzą przesłanki do zastosowania prostego przepisu prawa, a także wskazuje na elementarne braki co do wykładni oświadczeń woli składanych przez inne osoby, co jest nieodzowne w pracy każdego sędziego.

Zachowania takie, poza tym że stawiają Pana Ministra Sprawiedliwości, jako jego dobrodzieja i zwierzchnika w trudnej sytuacji, mogą prowadzić do wysoce niepożądanych skutków w kraju i za granicą, a także skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej (art. 231 kk) i dyscyplinarnej Pańskiego sędziego, a także osób odpowiedzialnych za nadzór administracyjny nad nim.

Wyrażamy nadzieję i oczekiwanie, że wyżej wymienione cechy Pana nominata i beneficjenta są Panu Ministrowi obce i pismo Pana sędziego Jacka Tyszki zostanie potraktowane zgodnie z zawartą w nim treścią, która została sformułowana w sposób jasny i prosty. Clara non sunt interpretanda. W razie jednak ewentualnych wątpliwości co do znaczenia treści i zamiaru autora pisma, zawsze można go o to po prostu zapytać.

W przypadku dokonywania w przyszłości tego typu lub podobnie skrajnie bezprawnych i absurdalnych działań przy wykorzystywaniu w tym celu systemu represyjnego, SSP „Iustitia” podejmie wszelkie środki ochrony prawnej dostępne w prawie krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie zapewniamy każdego polskiego sędziego o naszym pełnym wsparciu na płaszczyźnie koleżeńskiej, prawnej i finansowej.

Komunikaty

Media