Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu Iustitii w sprawie delegowania prokuratorów członków Stowarzyszenia Prokuratów Lex Super Omnia do odległych jednostek prokuratury

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do prokuratur rejonowych m.in. w Śremie, Golubiu Dobrzyniu i Lidzbarku Warmińskim - nawet kilkaset kilometrów od ich jednostek macierzystych, jednoznacznie potępia tego rodzaju praktyki kierownictwa polskiej prokuratury. Delegowanie prokuratorów do jednostek organizacyjnych prokuratury odległych od ich miejsc dotychczasowej służby i zamieszkania na okresy kilkumiesięczne, w dodatku z zaledwie kilkudniowym wyprzedzeniem, chociaż ma pozory legalności, w istocie jest oczywistą szykaną godzącą w podstawowe prawa człowieka. Decyzje takie nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia, są obliczone na wyeliminowanie osób wykazujących dbałość o niezależność prokuratury od wpływów politycznych i zastraszenie wszystkich prokuratorów. Noszą cechy kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 142§1 pkt 4 ustawy – Prawo o prokuraturze mimo nieprzeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, bez zachowania prawa do obrony. Jedynym dającym się zauważyć powodem tych decyzji jest słuszna krytyka niewłaściwych działań kierownictwa prokuratury. W ten sposób kwestionowane decyzje godzą w podstawy demokratycznego państwa prawnego poprzez zniweczenie niezależności prokuratury. Każdy powinien pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za własne zachowania niezależnie od tego, czy podejmuje je z własnej inicjatywy, czy na polecenie innej osoby.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża solidarność z prokuratorami dotkniętymi wskazanymi represjami: Katarzyną Kwiatkowską, Mariuszem Krasoniem, Jarosławem Onyszczukiem, Ewą Wrzosek oraz wszystkimi prokuratorami szykanowanymi w taki czy inny sposób z powodu braku uległości.

Niezależne sądy, niezależna prokuratura i niezależna adwokatura to trzy filary, na których wspiera się wymiar sprawiedliwości stanowiący gwarancję ochrony praw obywateli i podstawę wolnego społeczeństwa. Bezprawne działania władzy politycznej od kilku lat zmierzają do zburzenia tych filarów, a ostatecznym celem jest zniszczenie wszystkich niezależnych instytucji, które w jakikolwiek sposób mogą powstrzymać sprawujących władzę przed nadużyciami.

Nie możemy ani nie chcemy obojętnie przyglądać się panoszącemu się złu. Praworządność jest naszą wspólną sprawą. Nie jesteście sami.

Komunikaty

Media