Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo potępia decyzję izby dyscyplinarnej działającej w budynku Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei. Izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, tak w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20). Tym samym izba dyscyplinarna posiada charakter sądu wyjątkowego, którego ustanowienie w czasie pokoju jest zakazane przez Konstytucję RP. Już z tego powodu decyzje wydawane przez osoby wchodzące w skład rzeczonej izby nie mają charakteru orzeczeń wydanych przez należycie obsadzony sąd. To właśnie brak atrybutów niezależnego sądu, a tym samym sądu, który gwarantuje prawo do skutecznego środka prawnego, skutkował zawieszeniem przez TSUE przepisów dotyczących funkcjonowania izby dyscyplinarnej. Dzisiejsza decyzja o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei ignoruje postanowienie TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 roku, a tym samym w sposób rażący narusza prawo wspólnotowe, a także przepisy Konstytucji. Tego rodzaju działania osób zasiadających w izbie dyscyplinarnej wykluczają Polskę z kręgu krajów cywilizowanych, w których takie zasady jak praworządność, czy niezależne sądownictwo stanowią fundament funkcjonowania państwa.
Działalność izby dyscyplinarnej narusza prawo wspólnotowe oraz Konstytucję RP, a także szkodzi wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Owa działalność stanowi element zamkniętego i kompletnego systemu dyscyplinarno - urzędniczego, który został stworzony przez obóz rządzący w celu przejęcia politycznej kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei przez organ niespełniający cech sądu w rozumieniu prawa krajowego i wspólnotowego stanowi przejaw represji stosowanych wobec sędziego, którego orzeczenia są niewygodne dla polityków obozu rządzącego i który ma odwagę publicznie krytykować szkodliwe zmiany wprowadzane przez obóz rządzący w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości. Poprzez uchylenie immunitetu na wniosek upolitycznionej prokuratury, podległej Zbigniewowi Ziobrze, próbuje się wykluczyć sędziego z życia publicznego, zawodowego i wywołać tym samym efekt mrożący w środowisku niezawisłych sędziów.
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oświadcza, że niezależnie od metod i środków, których władza polityczna użyje do eliminacji niezależnych sędziów z życia publicznego, nadal będzie prowadził działania w obronie praworządności oraz praw człowieka, czyniąc to w interesie wszystkich obywateli Polski. Będziemy zawsze bronić dobrego imienia każdego sędziego, który poddawany jest politycznym represjom ze strony zależnych od władzy politycznej prokuratorów.