Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Europejskich

W wyniku wyjątkowej inicjatywy, w dniu 30 stycznia 2019 r., Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów dołączył do Prezesa Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej Jean-Claude Wiwinus, Prezesa Sądu Najwyższego Luksemburga, oraz Prezesa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Keen Sterk, członka Rady Sądownictwa Królestwa Niderlandów, aby wziąć udział w dwóch oddzielnych spotkaniach z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. Praworządności i Transparentności, Věra Jourová oraz z Komisarzem ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Didier Reynders.

Spotkania odbyły się w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli.

W tych okolicznościach trzej główni przedstawiciele europejskich sieci zrzeszających Sędziów w Europie zebrali się wraz z członkami Komisji Europejskiej, aby wyrazić swoje poważne obawy, głęboko podzielane przez europejskich sędziów, dotyczące osłabienia niezależności sądownictwa w niektórych państwa członkowskich Unii Europejskiej, czego ostatnim niepokojącym przykładem jest Polska.

Spotkanie z Komisarzami dało wyjątkową okazję do otwartej, prowadzonej w przyjaznej atmosferze dyskusji na temat kryzysu praworządności oraz sposobów wyjścia z tej niedopuszczalnej sytuacji. Odnosząc się do tej fundamentalnej kwestii, jaką jest praworządność członkowie Komisji Europejskiej wyrazili swoje własne obawy oraz zobowiązali się chronić podstawowe zasady zagwarantowane na mocy art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Mając na uwadze przyszłe działania wspólnie ustalono zwiększenie współpracy pomiędzy Komisją Europejską a trzema naszymi sieciami, koordynowanymi jako jedna, tak, aby wzmocnić bezpieczeństwo niezależności wymiaru sprawiedliwości we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów potwierdza swoją wolę do stania na straży praworządności w tych trudnych czasach oraz wyraźnie oświadcza, że bez niezależnego sądownictwa Unia Europejska zaprzestanie swojego funkcjonowania.

 

 

 
José Igreja Matos
Prezes Stowarzyszenia Sędziów Europejskich