Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Katowickiej z 14 stycznia 2019r. dotyczące wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej oraz popierające postulaty płacowe pracowników sądownictwa

Sędziowie Apelacji Katowickiej (obejmującej okręgi sądów w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowy) na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 14 stycznia 2019r. podjęli 4 uchwały.

Pierwsza dotycząca: wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej z uwagi na wadliwość działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa (uchwała I - pdf).

Drugia zobowiązująca Przewodniczącego Zgromadzenia do nie przekazywania dokumentów osób, których opiniowania odmówiło Zgromadzenie do dalszych etapów procedury (uchwała II - pdf).

Trzecia udzielająca poparcia postulatom pracowników sądów w zakresie godziwego wynagrodzenia (uchwała III - pdf).

Czwarta dotycząca podania uchwał do publicznej wiadomości (uchwała IV - pdf).

Poniżej treść wszystkich uchwał:

UCHWAŁA NUMER I
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie

Zważywszy, że:
 w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownic-twa jest istotnym ogniwem w procesie powoływania sędziów,
 funkcjonujące obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa ciało składa się, między innymi, z sędziów powołanych w jej skład w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, na co w swoich uchwałach zwracały uwagi prawie wszystkie reprezentacje samorządowe sędziów oraz organiza-cje i stowarzyszenia prawnicze, a także liczni i ważni przedstawiciele nauki prawa,
 sama Rada ma wątpliwości co do swego umocowania w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, czemu dała wyraz przez złożenie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania o swój status,
 zakwestionowana została zgodność ukształtowania tej Rady z prawem Unii Europejskiej, a kwestię tę będzie w przyszłości rozstrzygał Trybunał Spra-wiedliwości Unii Europejskiej,
 dotychczasowe działania funkcjonującego jako Krajowa Rada Sądownictwa organu dobitnie wskazują na pozamerytoryczne motywy jego decyzji, w tym zwłaszcza tych dotyczących obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym i w sądach powszechnych, do orzekania w których zarekomendowała ona nader licznych kandydatów, których kwalifikacje zostały przez środowisko sędziowskie ocenione zdecydowanie negatywnie, odrzucając jednocześnie wielu znakomitych kandydatów, którzy zyskali zdecydowane poparcie tego środowiska,
 przeprowadzona wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych i administracyjnych ankieta wykazała, że przytłaczająca większość tych respondentów, którzy odpowiedzi już udzielili, uważa, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia roli organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz że wchodzący w jej skład sędziowie powinni z członkostwa w niej zrezygnować,
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wstrzymuje się od uczestniczenia w procedurze powoływania sędziów na wakujące obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w leżących w obszarze jego właściwości sądach okręgowych stanowiska sędziowskie i do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości co do prawnego umocowania Rady odstępuje od opiniowania zgłaszających się na te stanowiska kandydatów.
Jednocześnie Zgromadzenie uznaje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2019 roku, dotyczące skutków podjęcia przez organ samorządu sędziowskiego uchwały o odroczeniu zaopiniowania na wolne stanowiska sędziowskie, za bezzasadne, uchybia ono bowiem normie art. 58§2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującej bezwzględny wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów.

UCHWAŁA NUMER II
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie czynności zmierzających do kontynuowania procedur nominacyjnych

Wobec treści podjętej w dniu dzisiejszym uchwały numer I i z uwagi na przesłanki, jakie legły u jej podstaw, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje przewodniczącego Zgromadzenia do powstrzymania się z przekazaniem zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w Sądzie Okręgowym w Katowicach kandydatur do czasu ich zaopiniowania przez Zgromadzenie oraz do niewyznaczania następnego terminu obrad Zgromadzenia w celu przeprowadzenia procedur nominacyjnych do czasu rozstrzygnięć o zgodności bądź niezgodności aktualnego składu Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z prawem Unii Europejskiej.

UCHWAŁA NUMER III
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej ponownie udziela pełnego poparcia asystentom sędziów, urzędnikom i innych pracownikom sądowym w ich dążeniu do zdecydowanej poprawy ich wynagrodzeń. Na konieczność urealnienia ich zarobków Zgromadzenie zwracało już uwagę w swojej uchwale z dnia 1 grudnia 2017 roku.
Zgromadzenie podkreśla, że od roku 2010 płaca minimalna wzrosła w Polsce o ponad 70%, znacznie też, bo o ponad 50% wzrosły średnie wynagrodzenia, tymczasem zarobki asystentów sędziów, urzędników i pracowników sądowych wzrosły w stopniu minimalnym.
Takie traktowanie tej grupy pracowników, dzięki kwalifikacjom i wysiłkowi których funkcjonują sądy, prowadzi do ich pauperyzacji i uchybia zasadzie godziwego wynagradzania.

UCHWAŁA NUMER IV
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie podania uchwał do publicznej wiadomości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia do zamieszczenia tekstów podjętych uchwał numer I, numer II i numer III na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, prezesom sądów rejonowych Apelacji Katowickiej, Forum Współpracy Sędziów, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i Opolu oraz mediom, a nadto odpisu uchwał numer I i numer II Komisji Europejskiej i Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.
Zgromadzenie obliguje jednocześnie Przewodniczącego Zgromadzenia do poinformowania Kolegium Sądu Apelacyjnego, na jego najbliższym posiedzeniu, o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania. W razie niewykonania przez niego tego zobowiązania Zgromadzenie do uczynienia tego upoważnia SSA Gabrielę Pietrzyk-Cyrbus.