Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów

     W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanym zamrożeniu wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r., Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczy protest przeciwko tym zamierzeniom.

Wprowadzony w 2009 r. mechanizm wynagrodzeń, determinowany współczynnikiem przeciętnego wynagrodzenia, którego wysokość ogłasza Prezes GUS, zaledwie otworzył perspektywę osiągnięcia w przyszłości takiego ich poziomu, który byłby zgodny z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. Ewentualne odstąpienie od tego mechanizmu pogłębi stan sprzeczności z ustawą zasadniczą. Spowoduje rozgoryczenie środowiska sędziowskiego i może doprowadzić do eskalacji kosztownych społecznie i finansowo akcji protestacyjnych. Grozi też nasileniem procesu odchodzenia z zawodu wartościowych i doświadczonych sędziów, przy jednoczesnym dalszym zmniejszaniu zainteresowania ubieganiem się o urząd sędziego dobrych prawników innych profesji.

     W rezultacie może spowodować to destabilizację wymiaru sprawiedliwości, do czego w państwie prawnym nie można dopuścić.