Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 20 października 2018 roku

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”

ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 20 października 2018 roku

         Jako członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w  Radomiu wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów biorących aktywny udział w debacie publicznej. Zauważamy, że zgodnie z intencjami ustawodawcy celem takich postępowań powinno być ściganie rzeczywistych przewinień sędziowskich, a nie wywołanie tzw. efektu mrożącego i tłumienie uzasadnionej krytyki w odniesieniu do działań organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, czy w zakresie  zmian przeprowadzanych w Sądzie Najwyższym.

         Dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy biorą aktywny udział w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych, m.in. zasad demokratycznego państwa prawnego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz podziału i równoważenia się władz. Jednocześnie deklarujemy wsparcie dla sędziów przesłuchiwanych przez rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej sądów powszechnych w związku z ich działalnością publiczną.

         Kategorycznie protestujemy przeciwko formułowaniu w stosunku do środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władz ustawodawczej i wykonawczej bezpodstawnych zarzutów niechęci, czy wręcz nienawiści do naszej wspólnej Ojczyzny. Takie działania polityków uważamy za obliczone na uzyskanie doraźnych celów politycznych i godzące w podstawy funkcjonowania Państwa.

         Wzywamy organ wykonujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa do należytego wykonywania zadań wyrażonych w art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

         Apelujemy także do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w Sądzie Najwyższym, w tym do procedury powoływania jego sędziów. Dotyczy to w szczególności postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego oraz postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18 R (Komisja przeciwko Polsce).

         Z uwagi na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, polski wymiar sprawiedliwości jest częścią europejskiego porządku prawnego. W związku z tym nasze obawy budzi decyzja Ministra Sprawiedliwości o skierowaniu do kontroli Trybunału Konstytucyjnego części przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Działanie takie może prowadzić do nieuznawania orzeczeń polskich sądów w Europie, a w konsekwencji rozpoczęcia ścieżki tzw. Polexitu. Jako polscy sędziowie oświadczamy, że mimo działań polityków nadal będziemy orzekać zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, włączając w to bezpośrednie stosowanie Konstytucji i wiążących Polskę umów międzynarodowych.

Komunikaty

Media