Komunikat Zarządu na temat "dni bez wokandy"

W dniach 24 i 25 września 2008 r. we wszystkich polskich sądach Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" będzie kontynuować protest w ramach „dni bez wokandy", który jest wyrazem niezadowolenia środowiska sędziowskiego, z powodu:

braku realizacji postulatów środowiska sędziowskiego,

braku rzeczywistych projektów ustaw zmierzających do wprowadzenia obiektywnych zasad wynagradzania sędziów, które uniezależniłoby ich poziom od doraźnie podejmowanych decyzji władz politycznych,

braku wprowadzenia systemowych rozwiązań kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości i rzeczywistej woli uczynienia z zawodu sędziego „korony zawodów prawniczych", wbrew głoszonym deklaracjom.

Od wielu lat sytuacja materialna środowiska sędziowskiego mimo obserwowanego wzrostu gospodarczego stale się pogarsza, sędziowskie pensje są ustalane arbitralnie przez władze wykonawczą i ustawodawczą. Taki stan prowadzi do zapaści sądownictwa, odchodzenia z zawodu najbardziej wartościowych sędziów, co ogranicza konstytucyjne prawo obywateli do sądu. To społeczeństwo ma bowiem prawo do tego, by jego sprawy rozpoznawali sędziowie bardzo dobrze przygotowani do zawodu. Obecnie nie ma możliwości nominowania na stanowiska asesorów, którzy stanowili znaczącą część osób orzekających w polskich sądach. W wielu sądach już istnieją braki kadrowe, a kryzys ten się pogłębia. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie z sądu odchodzą do innych zawodów prawniczych doświadczeni sędziowie w takiej liczbie. Ogrom pracy, niespotykana w innych zawodach odpowiedzialność, brak możliwości wykonywania innych zajęć powoduje, że zawód sędziego to niezwykle trudna funkcja. Jednocześnie ustawodawca nie pozwala sędziom zrzeszać się w związkach zawodowych, nie mają prawa do strajku, nie mogą zasiadać w komisji trójstronnej, a podstawą ich wynagrodzenia jest sztucznie ustalana rokrocznie przez polityków kwota bazowa, która w żaden sposób nie ma powiązania ze wzrostem gospodarczym czy wzrostem zamożności społeczeństwa.

Taki stan jest niezgodny z przepisem art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Zwracała na to uwagę Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP podejmując na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. dezyderat do Rządu RP o podjęcie działań zmierzających do takiego określenia wynagrodzeń sędziów, by były zgodne z Konstytucją, a także Europejska Unia Sędziów w swojej rezolucji z dnia 24 maja 2008 r. wyrażając zaniepokojenie sposobem ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce i nieprzestrzeganiem fundamentalnych zasad wyrażonych w przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach:

art. 6 ust. 1 Europejskiej Karcie Statusu Sędziego (The European Charter on the Status of Judges), która stanowi, że sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który ochroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdzi ich niezależność i bezstronność ;

art. 13 Uniwersalnej Karty Sędziego (The Universal Charter of the Judge), wedle której sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie, które chroni jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu;

art. 8 Karty Sędziów Europejskich (The Judges Charter in Europe), który stanowi, że zarobki sędziów muszą zapewniać sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu.

Protest „DNI BEZ WOKANDY" będzie polegał na tym, że sędziowie nie będą prowadzić rozpraw i posiedzeń. Zamiast tego zajmą się innymi obowiązkami: przygotowaniem do rozpraw, sporządzaniem uzasadnień, czytaniem akt spraw. Będą w tym czasie nadrabiać zaległości i załatwiać wszystkie sprawy, które można wykonać bez przeprowadzania rozprawy.

 

Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA"

Sędzia Waldemar Żurek