Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały nr 2, 3 i 4 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 13 grudnia 2018 roku

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 24 stycznia.2019 roku wraz z uchwałami nr 2, 3 i 4 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 28 stycznia 2019 roku w sprawie wstrzymania się od opiniowania kandydatów do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy aprobując w pełni stanowisko wyrażone w uchwale nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów  okręgowych i apelacyjnych apelacji Gdańskiej, a także podzielając stanowiska wyrażone w tej samej kwestii przez inne Zgromadzenia Sędziów w tym: Apelacji Warszawskiej, Apelacji Krakowskiej, Ape...

Uchwała Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30.11.2018 r.

Stanowczo sprzeciwiamy się aktualnym praktykom prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, związanych z ich działalnością orzeczniczą, wypowiedziami publicznymi oraz realizacją ustawowych kompetencji. Zarówno powody tychże postępowań, jak i forma ich prowadzenia uwłaczają godności urzędu sędziego i narażają na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby.  W naszej opinii postępowania te służą zastraszeniu poszczególnych sędziów, a...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wszęcia postpowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża głębokie oburzenie kolejnymi działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców, wszczynanymi wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów, biorących aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej zmian ustrojowych w zakresie sądownictwa oraz p...

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 grudnia 2018 roku m.in. odroczenie opiniowania awansów

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

z 14 grudnia 2018 roku

w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych

Komunikaty

Media