Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej podjęta 16 grudnia 2019 roku

uchwała 2

UCHWAŁA NR 4 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW APELACJI SZCZECIŃSKIEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 ROKU

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że jednym z elementów służących ocenie, czy ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019 r.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiuz dnia 13 grudnia 2019 r. 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu: - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18, podzielając w pełn...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.     w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie   Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167),...

UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku

My, Sędziowie Sądów Okręgu Słupskiego domagamy się: 1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;2. podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnegowobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania,...

Komunikaty

Media