Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11 lutego 2020 roku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" krytycznie ocenia decyzję kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw. Co prawda, Kolegium trafnie przyjmuje, że nie wiążą go decyzje osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej SN, to jednak faktycznie umożliwia wdrożenie wadliwego orzeczenia tej Izby. W tym trudnym dla polskich sędziów czasie oczekujemy pełnej solidarności z osobami walczącymi ...

UCHWAŁA Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku

Sędziowie Sądu Rejonowego w Bełchatowie w uchwale z dnia 30 stycznia 2020 r. wezwali sędziów wybranych do KRS przez Sejm do natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie.Jednocześnie Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie negatywnie zaopiniowało informację roczną o działalności Sądu Rejonowego, a tym samym negatywnie oceniło sposób wykonywania obowiązków przez prezesa tego sądu Roberta Sobczaka, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Zi...

Sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie wzywają Prezydenta RP do odmowy podpisania ustawy kagańcowej

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z 29 stycznia 2020 roku Jako sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie stanowczo sprzeciwiamy się prezentowaniu w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które zawierają nieprawdziwe tezy o sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz godzą wprost w dobre imię i godność osobistą sędziów. Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania głoszenia nie...

Sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przeciwko działaniom rzeczników dyscyplinarnych oraz ustawy kagańcowej

Uchwała nr 1Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicachz 7 stycznia 2020 roku My, sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, wyrażamy sprzeciw wobec czynności dyscyplinarnych podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców w stosunku do sędziów biorących udział w wydaniu orzeczeń sądów powszechnych, uwzględniających stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 li...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z 20 grudnia 2019 r.

My sędziowie Sądu Rejonowego w Nysie mając na uwadze zapisaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadę trójpodziału władzy oraz odpowiedzialność za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i prawo stron do rozpoznania spraw przez sąd prawidłowo umocowany wyrażamy głębokie zaniepokojenie niekonstytucyjnymi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie N...

Komunikaty

Media