Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 czerwca 2008 r.

         Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu słupskiego wyraża podziękowanie Europejskiej Unii Sędziów za głębokie zrozumienie problemów polskiego środowiska sędziowskiego, wyrażone w Rezolucji podjętej w Turku dnia 22 maja 2008 roku.

 

          Jednocześnie wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla wszelkich działań pozostałych dwóch władz Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzających jedynie pozornie do przeprowadzenia reformy funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Domagamy się rzeczywistych intensywnych działań i szerokiej dyskusji nad systemowymi zmianami modelu funkcjonowania sądownictwa powszechnego. Zdecydowanie sprzeciwiamy się ewidentnemu łamaniu zapisu artykułu 178 ust.2 Konstytucji, a Rządowi przypominamy o treści deklaracji zawartej w planach i założeniach legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2008:

         "Należy zauważyć, że od kilku lat poziom wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych staje się coraz mniej adekwatny do zakresu nakładanych na sądy i sędziów obowiązków oraz związanego z nimi niezbędnego nakładu pracy i intelektualnego wysiłku, jak i godności sprawowanego urzędu. Jednocześnie pogłębia się dysproporcja wysokości wynagrodzeń sędziów i wynagrodzeń przedstawicieli innych zawodów, w tym również innych zawodów prawniczych. Skutkuje to coraz częstszymi decyzjami sędziów o zrzeczeniu się urzędu. Trzeba przy tym pamiętać, że przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wykluczają w zasadzie podejmowanie przez sędziów dodatkowego zatrudnienia, zajęcia, czy sposobu zarobkowania.

            Odpowiednie ukształtowanie statusu sędziego, w którym mieści się również zakładana w przepisach Konstytucji RP niezależność materialna sędziego, pełni zatem rolę jednej z ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej, stanowiąc przy tym warunek rzeczywistej realizacji niepołączalności stanowiska sędziego z innymi. Niezależność materialną może dać sędziemu wyłącznie odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia. Powyższe względy uzasadniają podjęcie próby zmiany obowiązującego obecnie systemu wynagradzania sędziów sądów powszechnych, zakładającego realne podwyższenie poziomu ich wynagrodzeń."

(vide: strona internetowa http://www.ms.gov.pl/st/st3.php)

 

         Przypominamy także o treści Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.01.2008r. w sprawie wynagrodzeń sędziowskich, w którym wskazano między innymi, że:

 "Minister Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjmuje krytyczną ocenę, wyrażaną przez środowisko sędziów sądów powszechnych, co do aktualnego poziomu wynagrodzeń sędziów.

Podkreślić należy, że sędziowie są jedyną grupą zawodową, co do której zasady wynagradzania określone zostały w Konstytucji (art. 178 ust. 2 ).

Jest oczywiste, że obowiązujący standard konstytucyjny zobowiązuje państwo do zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

W ocenie Ministra Sprawiedliwości obecny poziom wynagrodzeń sędziów nie odpowiada temu wymogowi."

"Zdaniem Ministra Sprawiedliwości wysokie wymagania zawodowe i etyczne jakie społeczeństwo stawia sędziom, w ich odpowiedzialnej i ciężkiej pracy, powinny łączyć się z obowiązkiem zapewnienia sędziom odpowiedniego statusu materialnego. Spełnienie tego warunku jest niezbędne jeśli zawód sędziego ma być „ukoronowaniem” zawodów prawniczych."

 

         Stwierdzamy, że do chwili obecnej powyższe deklaracje, zasadniczo zbieżne z postulatami środowiska sędziowskiego, nie zostały w żadnym zakresie zrealizowane, a próbę przeforsowania w trybie pilnym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw traktujemy jako ewidentny wyraz lekceważenia trzeciej władzy.

         Stanowczo sprzeciwiamy się decydowaniu o tak doniosłych kwestiach, jak ustrój sądów powszechnych, w trybie pozostającym w sprzeczności z zapisem art. 123 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

         Apelujemy do Pana Marszałka Sejmu, Pana Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Pana Premiera i Pana Ministra Sprawiedliwości o podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do niezwłocznego zapobieżenia pogłębiającej się deprecjacji zawodu sędziego, z uwzględnieniem szerokiego udziału środowiska sędziowskiego w podejmowanych dyskusjach i pracach legislacyjnych.

 

         Jesteśmy dumni ze sprawowania urzędu sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, a troska o dobro wymiaru sprawiedliwości uprawnia nas do domagania się respektowania i realizacji konstytucyjnych gwarancji niezależności oraz niezawisłości sędziowskiej przez przedstawicieli dwóch pozostałych władz.

  

 

otrzymują:

 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marszałek Sejmu

Pan Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Pan Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Minister Sprawiedliwości

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Pan Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Europejska Unia Sędziów

Prezesi Sądów Okręgowych