Uchwała Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddziału Gdańskiego z dnia 13 września 2008 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział Gdański wyraża dezaprobatę dla dotychczasowych działań Rządu, pogłębiających degradację sądownictwa, stanowiącego trzecią władzą.

Kolejne obietnice spełnienia gwarancji niezależności i niezawisłości sędziów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podniesienie poziomu ich wynagrodzenia w żadnym zakresie nie spełniają oczekiwań środowiska z jednej strony, z drugiej zaś wymogów wskazanych w Konstytucji RP w art. 178 ust.2.

Ogłoszone przez Rząd zmiany wysokości uposażeń sędziów w latach 2009-2010 nie doprowadzą do realizacji zasady ekonomicznej niezależności sędziów, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Proponowany wzrost wynagrodzenia w roku 2009 o kwotę 1039,50 złotych brutto wyrówna jedynie brak podwyżek w ostatnich trzech latach i będzie rozwiązaniem prowizorycznym, natomiast projekt wprowadzenia ośmiu stawek od roku 2010 jest kolejnym dowodem lekceważenia słusznych postulatów środowiska, skoro podstawą naliczania wynagrodzenia miałoby być najniższe wynagrodzenie. Powyższe rozwiązanie nie jest bowiem niczym innym, jak zmianą wysokości kwoty bazowej. O wysokości wynagrodzenia decydować nadal będzie gremium, w skład którego nie wchodzą przedstawiciele sędziów i w oparciu o kryteria nieobiektywne.

Domagamy się stworzenia uniwersalnego, zgodnego z Konstytucją RP systemu kształtowania wynagrodzeń opartego o obiektywny wskaźnik - średnie wynagrodzenie określane przez Główny Urząd Statystyczny. Tylko takie rozwiązanie może zapewnić godność i konstytucyjność naszych wynagrodzeń.

Stwierdzając brak woli politycznej rzeczywistego i systemowego rozwiązania problemu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Oddział Gdański popiera apel, skierowany do Zarządu SSP Iustitia przez Oddział w Piotrkowie Trybunalskim uchwałą z dnia 27 czerwca 2008 roku, o podjęcie kroków zmierzających do zintensyfikowania ogólnopolskich działań protestacyjnych sędziów, w pierwszej zaś kolejności polegających na wyznaczeniu kolejnych „dni bez wokand".

Apelujemy do Przedstawicieli Rządu i Parlamentarzystów, aby prace nad stworzeniem nowego systemu kształtowania wynagrodzeń sędziów potraktowali jako niezwykle pilne. Brak regulacji w tym przedmiocie pogłębi istniejący już kryzys wymiaru sprawiedliwości.

Nadto wzywamy Ministra Sprawiedliwości do natychmiastowego przedstawienia spójnej koncepcji dochodzenia do zawodu sędziego. Proponowane bowiem cząstkowe rozwiązania nie zapobiegną zapaści wymiaru sprawiedliwości. Ostrzegamy, że jeżeli natychmiast nie zostaną podjęte prace, których celem będzie stworzenie modelu kariery sędziowskiej, to od maja 2009 roku rozpocznie się nieuchronny upadek sądownictwa.

Członkowie Oddziału Gdańskiego SSP Iustitia z niepokojem przyjmują wypowiedzi Ministra Sprawiedlliwości o politycznym podłożu protestu środowiska sędziowskiego. Przypominamy więc, iż zgodnie z Konstytucją RP (art. 173) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz że sędziowie nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ponadto sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. (art. 178).

Zarzut politycznego podłoża protestu sędziów Rzeczypospolitej Polskiej nie może się ostać wobec kategorycznej treści Dezyderatu  nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń sędziowskich uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r., a sygnowanego przez wszystkich posłów, bez względu na opcję polityczną.