Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich w Olsztynie z dnia 24 września 2008 roku

Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Olsztynie - jako reprezentant środowiska sędziowskiego - z głębokim niepokojem przyjmuje dalszy brak reakcji ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej na postulaty naszego środowiska związane ze statusem sędziego, w tym przede wszystkim brak przedstawienia konkretnych projektów wprowadzenia systemowych rozwiązań kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości i rzeczywistej woli uczynienia z zawodu sędziego „korony zawodów prawniczych" wbrew głoszonym przez przedstawicieli tych władz deklaracjom oraz  brak rzeczywistych projektów ustaw zmierzających do wprowadzenia obiektywnych zasad wynagradzania sędziów, które uniezależniłyby ich poziom od doraźnie podejmowanych decyzji władz politycznych.

Dalszy brak kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzi do zapaści wymiaru sprawiedliwości, co będzie związane z likwidacją z dniem 6 maja 2009 roku instytucji asesora oraz wystąpieniem wielu doświadczonych - zarówno zawodowo, jak i życiowo - sędziów  ze służby.

Jedną z gwarancji niezawisłości i niezależności sędziów jest poziom ich wynagrodzeń. Wynagrodzenia te powinny być określone na takim poziomie, który ochroni sędziów przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje oraz zapewnia im realną ekonomiczną niezależność.

Wynagrodzenia sędziów Rzeczpospolitej Polskiej kryteriom powyższym nie odpowiadają, skutkiem czego najlepsi sędziowie zaczynają już odchodzić do innych zawodów prawniczych, bardziej atrakcyjnych dla nich finansowo.

Proponowany aktualnie przez Rząd projekt podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich mógłby być uznany przez środowisko sędziowskie za krok w dobrym kierunku, gdyby nie fakt, iż jest to propozycja rozwiązania doraźnego a nie systemowego. Zwracamy uwagę na fakt, że władza sądownicza jest władzą równorzędną pozostałym dwóm władzom, tj. ustawodawczej i wykonawczej, stąd też wynagrodzenia przedstawicieli władzy sądowniczej winny być ustalane w oparciu o mierniki obiektywne i być uniezależnione od decyzji politycznej pozostałych dwóch władz, jak to ma miejsce w chwili obecnej.

Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sędziowie mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Przypominamy też, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. zwróciła uwagę na kwestię wynagrodzeń sędziowskich w dezyderacie do Rządu RP, w którym zwróciła się o podjęcie działań zmierzających do takiego określenia wynagrodzeń sędziów, by były zgodne z Konstytucją. Na kwestię wynagrodzeń sędziowskich zwróciła uwagę  także Europejska Unia Sędziów w swojej rezolucji z dnia 24 maja 2008 r., w której wyrażono zaniepokojenie sposobem ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce i nieprzestrzeganiem fundamentalnych zasad wyrażonych w przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach prawnych dotyczących tej materii.

Dlatego też jako przedstawiciele środowiska sędziowskiego zwracamy się do Przedstawicieli Władzy Ustawodawczej i Władzy Wykonawczej o jak najszybsze podjęcie prac związanych z kompleksową reformą wymiaru sprawiedliwości i zapobieżenie w ten sposób grożącemu upadkowi sądownictwa.

Jednocześnie zwracamy się do Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia", który odbędzie się w dniach 25 - 26 października 2008 roku, aby w przypadku dalszego braku stosownej reakcji na postulaty naszego środowiska ze strony pozostałych władz, podjąć uchwałę zmierzającą do kontynuacji i zintensyfikowania działań protestacyjnych stosownie do harmonogramu ogłoszonego na forum internetowym http://www.sedziowe.net/..

Nadto z głębokim ubolewaniem przyjmujemy ostatnie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości o politycznym charakterze protestu naszego środowiska. Podkreślamy, że zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej sędziowie są władzą apolityczną, niezależną od innych władz. Stąd też zarzut, iż nasz protest ma charakter polityczny, przyjmujemy za całkowicie nieuzasadniony i wprowadzający w błąd opinię publiczną.