Uchwała Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach podjęta na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 25 września 2008 r.

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem przedstawianym wielokrotnie przez Krajową Radę Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz zgromadzenia ogólne sędziów wielu sądów okręgowych w kwestii potrzeby zmiany zasad wynagradzania sędziów.

Zawód sędziego jako jedyny jest wyróżniony konstytucyjnie w zakresie kształtowania wynagrodzenia. Norma konstytucyjna nakazuje bowiem zapewnienie sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 Konstytucji RP).

Tymczasem doszło do zachwiania proporcji pomiędzy rzeczywistym wynagrodzeniem sędziów a stale rosnącym zakresem ich obowiązków i godnością sprawowanego urzędu. Aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają randze sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

W ostatnim dziesięcioleciu została odnotowana tendencja spadkowa poziomu wynagrodzeń sędziowskich. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wynagrodzenia sędziowskie waloryzowane były jedynie wzrostem kwoty bazowej, w oderwaniu od wzrostu wynagrodzeń innych grup zawodowych, w szczególności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz istotnego wzrostu kosztów utrzymania. Nadmienić przy tym trzeba, iż możliwości osiągania dodatkowych dochodów przez sędziów są ograniczone, gdyż zasadniczo nie mogą oni podejmować dodatkowego zatrudnienia.

Ostatnio ogłoszone zmiany wysokości uposażeń sędziów w latach 2009-2010 nie odzwierciedlają zasady materialnej niezależności tej grupy zawodowej, będąc rozwiązaniem doraźnym, wyrównującym jedynie brak podwyżek w ostatnich latach. Z kolei projekt wprowadzenia ośmiu stawek od roku 2010, gdzie podstawą naliczania uposażenia byłoby najniższe wynagrodzenie, całkowicie pomija postulaty środowiska sędziowskiego, domagającego się wprowadzenia systemu płac opartego o obiektywny wskaźnik- średnie wynagrodzenie, a tym samym spełniającego wymogi konstytucyjne.

Podkreślić należy, iż postulaty sędziów w przedmiocie zmiany wynagrodzenia są aprobowane również przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Wśród prawników nie budzi wątpliwości pogląd, że uposażenie sędziów jest jedną z gwarancji ich niezależności i niezawisłości.

W związku z tym domagamy się niezwłocznego podjęcia prac nad kompleksowym uregulowaniem wynagrodzeń sędziowskich, ustalanych w połączeniu z rzeczywistym przeciętnym wynagrodzeniem lub z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej ogłaszanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Tym samym postulujemy  o doprowadzenie wysokości sędziowskich wynagrodzeń do poziomu odpowiadającego treści artykułu 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Przewodniczący

 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

 w okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach