UCHWAŁA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU SSP ,,IUSTITIA'' Z DNIA 1.10.2008 R.

Działając w trosce o uzyskanie należnej pozycji ustrojowej sądownictwa powszechnego w funkcjonującej obecnie strukturze władz Państwa Polskiego, zagwarantowanej w Konstytucji RP, wobec permanentnego lekceważenia postulatów i opinii środowiska sędziowskiego przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, dotyczących uregulowania zasad dojścia do zawodu sędziego w sposób realizujący powszechnie akceptowaną koncepcję zawodu sędziowskiego, jako „korony zawodów prawniczych", zapewnienia tak instytucjonalnych, jak i materialnych gwarancji niezawisłości sędziowskiej oraz wobec stwierdzenia braku jakiejkolwiek woli politycznej przyjęcia konkretnych rozwiązań legislacyjnych dostosowujących pozycję, warunki pracy oraz wynagrodzenia sędziów do wzorców konstytucyjnych oraz standardów międzynarodowych, Śląski Oddział SSP ,,Iustitia", popierając uchwały Oddziałów Piotrkowskiego z dnia 19.09.2008 r., Gdańskiego z dnia 13.09.2008 r., Krakowskiego z dnia 26.09.2008 r., apeluje do delegatów na XII Wyborcze Zebranie SSP „Iustitia" zaplanowane w dniach 25 - 26.10.2008 r. o podjęcie uchwały o kontynuowaniu akcji protestacyjnej sędziów polegającej na:

I. powstrzymaniu się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych.

W tym celu Oddział Śląski apeluje, by Zebranie Delegatów jako najwyższa władza Stowarzyszenia:

1. wezwało wszystkich członków SSP ,,Iustitia" do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa do rezygnacji z pracy w komisjach wyborczych powoływanych spośród sędziów w najbliższych i kolejnych wyborach powszechnych - aż do odwołania tej akcji. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w komisji wyborczej powinno być złożone Prezesowi Oddziału „Iustitii" przed otrzymaniem powołania do komisji, a po jego otrzymaniu także Prezesowi właściwego sądu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania powołania do rąk własnych. Prezes Oddziału „Iustitii" przekaże oświadczenie Zarządowi Stowarzyszenia;

2. zobowiązało Zarząd do opracowania w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały jednolitego wzoru oświadczenia i przesłania go do Oddziałów Stowarzyszenia celem dalszego rozpropagowania;

3. nałożyło na wszystkich członków SSP ,,Iustitia" organizacyjny obowiązek zachęcania innych sędziów do udziału w akcji, doręczania im wzoru oświadczenia o rezygnacji oraz odbierania podpisanego oświadczenia i przekazywania Prezesowi swojego Oddziału, który przekaże je Zarządowi;

4. zaapelowało do sędziów RP nie będących członkami SSP ,,Iustitia", aby w trosce o zaprowadzenie porządku konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej przyłączyli się do akcji i złożyli oświadczenie, o jakim mowa wyżej, do rąk członków SSP ,,Iustitia", którzy do nich o to się zwrócą.

 

II. wyznaczeniu, do odwołania, comiesięcznych tygodni bez wokand przypadających na ostatnie, pełne tygodnie każdego miesiąca poczynając od stycznia 2009 r.

Ponadto Oddział Śląski uważa za konieczne zwrócenie uwagi odpowiednich organów oraz opinii społecznej za granicą na problemy sądownictwa w Polsce oraz inicjowanie zmian w prawie wewnętrznym zmierzających do przywrócenia niezależności sądów i poprawy statusu polskiego sędziego i w tym celu postuluje, by Zebranie Delegatów zobowiązało Zarząd do:

a) nawiązania ścisłej współpracy z EAJ i MEDEL, a także ze stowarzyszeniami sędziów w innych krajach - w szczególności na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, we Włoszech, Słowenii i Francji, które borykają się z problemami sądownictwa w swoich krajach - celem podjęcia wspólnych inicjatyw na forum europejskim, mających na celu dążenie do uregulowania statusu sędziów i zagwarantowania ich niezawisłości w prawie europejskim;

 

b) zgłoszenia udziału Stowarzyszenia w Forum Europejskim;

c) nawiązania kontaktów za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia z mediami zagranicznymi celem przybliżenia problemów polskiego sądownictwa opinii publicznej za granicą;

d) podjęcia inicjatywy mającej na celu zlikwidowanie nieuzasadnionej, 2-letniej karencji dla sędziów pragnących wykonywać zawód adwokata w okręgu sądu, w którym pełnili służbę sędziowską, poprzez wystąpienie do organów Państwa, którym prawo przyznaje inicjatywę ustawodawczą o złożenie odpowiedniego projektu zmiany przepisów ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych;

e) zorganizowania i koordynacji masowej akcji zawiadamiania przez sędziów swoich przełożonych o zagrożeniach dla swojej niezawisłości w związku z par. 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów podjętego przez KRS uchwałą z dnia 19.02.2003 (uchwała nr 16/2003). W tym celu Oddział postuluje, by Zebranie zobowiązało Zarząd do przygotowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia stosownej uchwały informacji o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej i przesłania jej do Oddziałów celem dalszego rozpropagowania.

f) wykonania pkt 5 uchwały programowej przyjętej przez XI Zebranie Delegatów w dniu 13.04.2008 r. w Kiekrzu oraz ustalenia przyczyn niewykonania uchwały przez poprzedni zarząd oraz osób za to odpowiedzialnych

Oddział Śląski postuluje także, by Zebranie Delegatów upoważniło Zarząd Stowarzyszenia do zawieszenia akcji „bojkotu komisji wyborczych" oraz „tygodni bez wokand" na okres nie dłuższy niż na pół roku, o ile zostaną spełnione następujące postulaty:

1. zaakceptowanie przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych gwarantującej podwyższenie kwoty bazowej wynagrodzeń o 25 % od 1 stycznia 2009 r., zaproponowanej w projekcie ustawy z dnia 28 lutego 2008 r., opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

2. zaakceptowanie przez Radę Ministrów projektu ustawy:

- określającej nowe zasady wynagradzania sędziów, polegające na odejściu od dotychczas obowiązującej zasady ich ustalania w drodze decyzji politycznych władzy wykonawczej i ustawodawczej i stworzenie regulacji kształtujących wynagrodzenia sędziów w oparciu o obiektywne kryteria - np. powiązanie ich wzrostu ze stopniem rozwoju polskiej gospodarki, czy średnim wynagrodzeniem w kraju 

- zapewniającej dalszy wzrost wynagrodzeń sędziowskich w taki sposób, aby od 1.01.2010 r., ich poziom także dla najniższego stanowiska sędziowskiego, stał się współmierny do godności urzędu i ciężaru odpowiedzialności, zgodnie z zapisem art. 178 ust.2 Konstytucji RP oraz zaleceniami nr (94) 12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczącymi niezawisłości, sprawności i roli sędziów z 1994 r. i maksymalnie zbliżył się do poziomu wynagrodzenia dwóch pozostałych władz.

3. odstąpienie w formie deklaracji Ministra Sprawiedliwości, od poparcia projektu ustawy likwidującej tzw. awanse poziome, ewentualnie wprowadzenia rozwiązań całkowicie rekompensujących sędziom likwidację tej instytucji,

Oddział uważa jednak, że decyzja o odwołaniu akcji protestacyjnej pozostać winna w rękach Zebrania Delegatów.

Oddział Śląski SSP „Iustitia" w Katowicach zwraca także uwagę, że w związku z przewidywanymi w najbliższym czasie problemami kadrowymi wśród sędziów, wynikającymi z licznych planowanych odejść z zawodu, przy jednoczesnym braku ze strony władz naszego Państwa skutecznej i racjonalnej koncepcji dojścia do zawodu sędziego, w tym przejściowego uregulowania naboru na stanowiska sędziowskie powstałe po wygaśnięciu instytucji asesora sądowego w sposób zapewniający powierzanie tej funkcji najlepszym prawnikom, może jeszcze bardziej nasilić się praktyka nakładania na sędziów obowiązków, których nie są w stanie wykonać w podstawowych normach czasu pracy. Praktyka taka jednak naruszałaby przepisy prawa pracy, a sędziowie znajdujący się w takiej sytuacji, rozważyć winni ewidencjonowanie swojego czasu pracy i domaganie się ukształtowania swoich warunków pracy w zgodzie z tymi normami, a w przypadku braku reakcji ze strony bezpośrednich przełożonych, występowanie przeciwko swoim pracodawcom z roszczeniami o wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.