Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” odnośnie do wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego na konferencji prasowej w dniu 12 kwietnia 2021 roku

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odnieśli się na konferencji prasowej do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego Sławomira Nowaka.

W ocenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wypowiedzi te, sugerujące, że sąd w tej sprawie oraz w sprawie przeciwko Leszkowi Czarneckiemu, wydając orzeczenia niezgodne z oczekiwaniami prokuratury, kierował się przesłankami pozamerytorycznymi, są w demokratycznym państwie prawnym niedopuszczalne.

Przypominamy, że to sądy (wciąż jeszcze niezależne, pomimo zakusów władzy politycznej) decydują o tymczasowym aresztowaniu, a nie Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny czy Prokurator Krajowy i nie jest to regulacja przypadkowa. Sądy nie są od bezkrytycznego uwzględniania wniosków prokuratury. Ich rolą jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z prawem, w sposób samodzielny i obiektywny.

Właściwą drogą do kwestionowania orzeczeń uznawanych za nietrafne jest skorzystanie z przysługujących prokuraturze środków zaskarżenia, a nie publiczne wygłaszanie zniesławiających sędziów tez, w tym również po przegranej w postępowaniu odwoławczym.

Całkowicie niedopuszczalne - jako dalece i w stopniu oczywistym przekraczające granice krytyki działań organów państwowych - jest szkalowanie sędziów i stosowanie wobec nich szantażu w postaci zapowiedzi ujawnienia materiału dowodowego.

Zwracamy także uwagę, że wypowiedzi w środkach masowego przekazu, sugerujące oparcie orzeczenia sądowego na niemerytorycznych przesłankach, mogą wyczerpywać ustawowe znamiona czynu zabronionego przewidzianego w art. 212 § 2 Kodeksu karnego.

Od Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego oczekujemy choć minimalnego profesjonalizmu, a przynajmniej powstrzymania się od zachowań bezprawnych oraz nielicujących ze sprawowanymi przez nich urzędami. Powinni oni mieć świadomość odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Przypominamy, że swoich racji trzeba umieć dowieść w kontradyktoryjnym procesie przed niezależnym sądem, a nie na konferencji prasowej.
Przestrzegamy wszystkich tych, którzy publicznie sugerują, że wskazane powyżej rozstrzygnięcia sądowe były motywowane politycznie i że na ich treść wywarło wpływ Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, iż będziemy stanowczo reagować w obronie dobrego imienia sędziów i Stowarzyszenia, podejmując odpowiednie działania.

Komunikaty

Media