Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Płocku z dnia 29 listopada 2008 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Płocku wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych realizującej, od dawna postulowane przez środowisko sędziowskie, powiązanie wysokości wynagrodzeń sędziów ze średnim wynagrodzeniem.

Jednocześnie jednak, w ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Płocku, mnożniki przyjęte w wyżej wskazanej nowelizacji nie prowadzą do ustalenia wysokości wynagrodzenia sędziów na poziomie, który możnaby uznać za realizujący zawarty w art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postulat godziwości wynagrodzeń sędziowskich. Uwzględnić należy wysokie wymogi dotyczące wykształcenia stawiane przed sędziami, obciążenie sędziów szerokim zakresem obowiązków połączony z brakiem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ciążący na nich zakaz wykonywania dodatkowego zatrudnienia. Nie można też nie zauważyć, iż wynagrodzenie sędziów w ostatnim czasie pozostawało na tym samym poziomie podczas znaczącego wzrostu poziomu zamożności całego społeczeństwa, a więc de facto systematycznie ulegało obniżeniu. Uchwalone przez Radę Ministrów mnożniki, mimo, iż prowadzą do wzrostu wynagrodzeń sędziów, nie spowodują, iż zawód sędziego stanie się atrakcyjny dla osób wykonujących inne zawody prawnicze. Tym samym postulat, aby zawód sędziego faktycznie stanowił „koronę zawodów prawniczych" nadal pozostanie niezrealizowany. Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Płocku, aby można było mówić o realizacji zapisu art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a zawód sędziego faktycznie stanowił ukoronowanie kariery prawniczej wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego nie może być niższe niż równowartość 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a nie jak wskazano w przyjętym projekcie nieznacznie przekraczać dwukrotność tego wynagrodzenia. Budzi też zastrzeżenia co do zgodności z art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pozostawienie w kompetencji władzy wykonawczej ustalania wysokości dodatków funkcyjnych. Takie rozwiązanie powoduje, iż władza wykonawcza będzie dysponowała wpływem na wysokość wynagrodzeń części sędziów, a właśnie krytyka takiego stanu doprowadziła do przyjęcia projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Uznając, iż przyjęty projekt zmiany ustawy nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi krok w dobrym kierunku, należy go uznać za niewystarczający. Dlatego Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Płocku postuluje podwyższenie przyjętych w projekcie ustawy mnożników w taki sposób, aby wynagrodzenie sędziów odpowiadało ich obowiązkom i kwalifikacjom.