Uchwała SSP „Iustitia" Oddział w Lublinie z dnia 8 stycznia 2009 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie stoi na stanowisku, iż dotychczasowe projekty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące ukształtowania statusu prawnego sędziów nie są satysfakcjonujące i nie uwzględniają ich szczególnej pozycji  ustrojowej wynikającej z Konstytucji RP.

Znane są nam zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości co do przyjęcia za podstawę naliczania wynagrodzeń sędziów średniego miesięcznego wynagrodzenia w miejsce obowiązującej obecnie kwoty bazowej, co stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska. Oceniamy jednak negatywnie proponowane na 2009 rok mnożniki, zarówno ze względu na ich wysokość, jak i brak dalszych koncepcji ich wzrostu.

Przypominamy, że nadal aktualne jest stanowisko wyrażone w uchwale Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. Zgodnie z nim należy dążyć do ustalenia docelowego wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego w wysokości czterokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Pomimo tego, że z dniem 06 maja 2009 r. wielu asesorów do tej pory orzekających straci prawo do orzekania, jak dotąd nie została jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia dochodzenia do godności sędziego. Projekty przyjęte przez Sejm RP budzą szereg wątpliwości, również co do ich zgodności z Konstytucją.

W naszym przekonaniu do tej pory żaden z postulatów zawartych w uchwałach Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA podjętych w dniu 25 października 2008 r. nie został zrealizowany. Nie widzimy więc podstaw do zawieszenia protestu.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich sędziów apelacji lubelskiej oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" o  dalszy udział w proteście polegającym na „tygodniach bez wokandy" w terminach wskazanych w uchwałach Zjazdu IUSTITIA, tj. 19 - 23 stycznia, 23 - 27 lutego, 23 - 27 marca, 20 - 24 kwietnia, 25 - 29 maja i 22 - 26 czerwca 2009 r.  Ponadto apelujemy o powstrzymanie się od udziału w komisjach wyborczych.