Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie protestu sędziów

     Mijają trzy miesiące od zebrania delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Zegrzu, którego dorobkiem były uchwała programowa i protestacyjna. Zaplanowany na miesiąc listopad protest "dni bez wokandy" okazał się sukcesem środowiska, wbrew ministerialnym intepretacjom wskazującym na jego mały zasięg i organizowanie go przez nieliczną grupę sędziów. Wypowiedzi płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast merytorycznego podjęcia wskazywanych jako powody protestu zagadnień, poważyły się określać protestujących sędziów jako inspirowanych politycznie i prezentować wobec opinii publicznej pogląd o bardzo dobrym poziomie wynagrodzeń sędziowskich. W przeddzień protestu rząd przyjął projekt ustawy, który propagandowo ogłosił jako załatwienie problemów protestującego środowiska, pomijając daleko idącą nieadekwatność proponowanych zmian w stosunku do tych, które były postulowane. Do dziś projekt ten nie przebył drogi legislacyjnej i nie wiadomo, czy kiedykolwiek ją zakończy.

 

   W powszechnym odczuciu środowiska sędziowskiego osoby, którym powierzono wykonywanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie zrobiły niczego, co wiarygodnie świadczyłoby, iż zamierzają przyczynić się do urzeczywistnienia art. 10 Konstytucji RP stanowiącego, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Widoczne są symptomy lekceważenia władzy sądowniczej przez członków pozostałych władz i odwlekanie w nieskończoność efektywnych działań mających na celu zapewnienie sądom i sędziom pozycji należnej im z racji obowiązywania konkretnych norm Konstytucji. Z tych względów protest ogłoszony przez SSP Iustitia jest jedyną drogą wskazywania zagrożenia dla stanu sędziowskiego, niezawisłości sędziów i właściwego funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości w systemie organów państwowych.

     Wzywamy zatem wszystkich członków Stowarzyszenia i sędziów nie będących jego członkami do gremialnego udziału w "tygodniu bez wokandy" w dniach 19-23 stycznia 2009 r. i kolejnych protestach wyznaczonych w obowiązujących uchwałach.

     Oczekujemy od Zarządu Głównego SSP Iustita realizowania uchwał nadzwyczajnego zebrania delegatów. Prosimy o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do propagowania protestu w sądach, wyjaśniania jego genezy, istoty i celów opinii publicznej, mediom, organom i funkcjonariuszom władzy wykonawczej i ustawodawczej.

     Oczekujemy również zdecydowanego wsparcia dla sędziów w razie ich ewentualnego represjonowania na drodze służbowej za udział w proteście.