Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie asystentów sędziów

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" prezentuje stanowisko, że  wynagrodzenie asystentów sędziów - podobnie jak wynagrodzenie sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury i referendarzy sądowych - powinno być uregulowane ustawowo. Obecne rozwiązanie - przewidujące w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ogólną delegację dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia asystentów sędziów - pozwala na dowolne, arbitralne kształtowanie ich wynagrodzenia przez organ władzy wykonawczej.

 

     W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", ustawowo uregulowane wynagrodzenie asystentów sędziów powinno nie tylko zapewniać pokrycie kosztów bieżącego utrzymania asystenta (i jego rodziny), ale także stanowić na tyle atrakcyjną ofertę co do warunków zatrudnienia, aby najlepsi absolwenci kończący studia prawnicze byli zainteresowani pracą w wymiarze sprawiedliwości. Obecne regulacje prawne dotyczące wynagrodzenia asystentów sędziów powodują, że najlepsi z nich odchodzą do innych zawodów prawniczych z przyczyn socjalnych i ekonomicznych - przede wszystkim ze względu na nieatrakcyjność zarobków.

     Jednocześnie Stowarzyszenie zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym doszło do istotnego różnicowania wynagrodzenia, jakie ma otrzymać asystent sędziego w czasie odbywania stażu w ramach aplikacji sądowej (zgodnie z art. 45 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury), w porównaniu do wynagrodzenia, jakie może otrzymać absolwent aplikacji ogólnej lub sądowej w przypadku zatrudnienia w charakterze asystenta sędziego w razie nieotrzymania nominacji na stanowisko sędziego lub referendarza sądowego, oraz wynagrodzenia obecnie zatrudnionych asystentów sędziów. Różnice te nie mają faktycznego usprawiedliwienia. Tym samym niezbędna jest taka zmiana przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych, która pozwoli na wyrównanie ewentualnych różnic dotyczących wynagrodzenia asystentów sędziów i pozwoli na utrzymanie stabilnej kadry wspomagającej sędziego.