Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach z dnia 16 października 2009 r.

     Krytycznie oceniamy działania, a raczej ich brak związany z wykonaniem uchwał XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 października 2008 r. w Zegrzu.

     O ile początkowe protesty w postaci Dni Bez Wokand spotkały się z dużym poparciem zarówno wśród członków stowarzyszenia, jak i sędziów w nim nie zrzeszonych, to już kolejne, na początku 2009 roku, okazały się iluzoryczne. Poza sądami, które jak w naszym Oddziale czynnie włączyły się w akcję, szereg sądów akcję tę wręcz bojkotowało. Do niepowodzenia akcji protestacyjnej przyczyniło się też niezdecydowane stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", który wysyłał często sprzeczne informacje dotyczące protestu. To doprowadziło, na wiosnę 2009 roku (w poczuciu odpowiedzialności za działalność sądów, w których pracujemy), do wycofania się z tej formy protestu w naszym Oddziale. Z ubolewaniem stwierdzamy, iż również kolejna forma protestu - odmowa udziału w komisjach wyborczych, zarówno w skali kraju jak i naszego Oddziału nie znalazła uznania w oczach sędziów.

     To naszym zdaniem spowodowało, iż bez tego nacisku nasze postulaty zostały zlekceważone przez pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą. Jedynym pozytywnym efektem było tylko i wyłącznie wprowadzenie jako podstawy obliczania naszych zarobków średniej krajowej zamiast „kwoty bazowej". Natomiast przyjęcie przeliczników na poziomie od 2.05 uważaliśmy i nadal uważamy za niewystarczające. Wbrew zapewnieniom pozostałych władz, iż są to mnożniki „przejściowe", nie zauważamy chęci ich zmiany. Szermowanie hasłem kryzysu gospodarczego w sytuacji wzrostu gospodarczego oraz przeznaczania znacznych kwot na podwyżki lub odprawy dla innych zawodów wydaje się być tylko wymówką.

     Nadal uważamy że wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego powinno docelowo zaczynać się od czterokrotności średniego wynagrodzenia, natomiast jesteśmy otwarci na określenie modelu dojścia do tego stanu. Podwyżki dla sędziów można rozłożyć w czasie i nie będą one stanowić istotnego uszczerbku dla budżetu państwa.

     Również inne postulaty wyrażone podczas XII Zebrania nie zostały spełnione. Przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowego u.s.p. , gdzie w większości nie uwzględnia się opinii sędziów i Stowarzyszenia "Iustitia" wskazuje, iż nadal brak dobrej woli po stronie władzy wykonawczej w określaniu pozycji sędziów.

W istocie nasze Stowarzyszenie przez okres roku swojej działalności od XII Zebrania nie osiągnęło (poza uzyskaniem korzystniejszego przelicznika wynagrodzeń ) żadnych stawianych sobie celów. Wynika to częściowo z przyczyn od nas niezależnych, ale niektóre z działań a także zaniechań nas samych, członków stowarzyszenia i jego władz.

 

     Oczekujemy, iż obecnie stowarzyszenie powinno skupić się na trzech głównych celach:

 

     1. wpływie na zmiany w projekcie u.s.p., tak by jak najszerzej nowa ustawa uwzględniała postulaty środowiska sędziowskiego,

     2. doprowadzenie do finalnego uregulowania wynagrodzeń sędziów, 

     3. zmianach w procedurach ułatwiających prace sądów.

 

     Powinniśmy zwiększyć uprawnienia dla Zarządu Stowarzyszenia tak, by mógł bardziej „elastycznie „reagować" w każdej sytuacji.

     W kwestii wynagrodzeń Zarząd powinien wyznaczyć rządowi - Ministrowi Sprawiedliwości nieprzekraczalny termin do przedstawienia docelowego uregulowania wynagrodzeń sędziów. W przypadku milczenia lub ignorowania przez rząd żądań "Iustitii", Zarząd powinien przedstawić rządowi własną propozycję wynagrodzeń. W razie dalszego braku woli konstruktywnej współpracy ze strony rządu powinien podjąć stosowne decyzje aż do ogłoszenia stosownej akcji protestacyjnej.

     Należy też zintensyfikować działania dotyczące prac nad u.s.p. oraz nad ułatwieniem procedur sądowych oraz dążyć do tego, by sędziowie mogli już na etapie projektowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zmian w prawie włączyć się czynnie w proces przygotowania ustawy lub innych aktów prawnych.

     Od Zarządu Stowarzyszenia oczekujemy też większej jawności w związku ze swoją działalnością i podejmowanymi decyzjami. Za niewłaściwe uważamy potępianie osób, które w celu zapewnienia przestrzegania demokratycznych standardów i procedur ujawniały informacje na ww. temat.

 

     Stanowczo również sprzeciwiamy się nieuzasadnionemu merytorycznie dążeniu do likwidacji sądów lub przekształcania ich w wydziały zamiejscowe dużych ośrodków. Istotą wymiaru sprawiedliwości jest dążenie do sprawnego jej wymierzania a nie szukanie za wszelką cenę oszczędności, które mogą tę sprawność osłabić.