Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.

Uchwała
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie
podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.


My, sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, mając na uwadze konstytucyjny podział władz, odpowiedzialność za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez sąd prawidłowo umocowany, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w dniu 19 listopada 2019 r., w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18:
• wzywamy do respektowania prawa sądów do badania, czy sąd, w którego składzie zasiadają osoby powołane w procedurze z udziałem aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, jest sądem prawidłowo obsadzonym, spełniającym kryteria niezależności i niezawisłości,
• wzywamy sędziów, wybranych na członków aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa przez władzę ustawodawczą, do złożenia rezygnacji z członkostwa w tym organie,
• wzywamy władzę ustawodawczą i wykonawczą do bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych, w tym inicjatyw ustawodawczych umożliwiających powołanie Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej wymóg niezależności,
• wzywamy prezesów sądów i przewodniczących wydziałów do podjęcia działań, które zapewnią, by do czasu ostatecznego wyjaśnienia statusu sędziów powołanych na skutek wskazania aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie zapadały orzeczenia z ich udziałem,
• wzywamy sędziów nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym kształcie do powstrzymywania się od wydawania orzeczeń kończących postępowanie do czasu ostatecznego wyjaśnienia ich statusu jako sędziów, lub do czasu sanacji wydanych przez neoKRS decyzji,
• wzywamy do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej,
• wzywamy do zaprzestania bezprawnych działań Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców, wymierzonych w prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka występujących
w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, w sędziego Sądu Rejonowego
w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w związku z jego wystąpieniem do Kancelarii Sejmu
o udostępnienie list poparcia kandydatów do aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, w sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciecha Maczugi, Rafała Lisaka i Kazimierza Wilczka, w związku z ich wystąpieniem w celu weryfikacji prawidłowości powołania sędziego, który orzekał w pierwszej instancji, w sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandry Janas, Ireny Piotrowskiej i Grzegorza Misina którzy wystosowali pytanie do Sądu Najwyższego czy sądy w skład których wchodzą sędziowie powołani przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa są sprzeczne z ustawą, a także wobec coraz liczniejszej grupy niewymienionych tu z imienia i nazwiska sędziów, dla których rota ślubowania złożonego przed Prezydentem RP nie jest frazesem.
Polscy sędziowie są sędziami Unii Europejskiej. W konsekwencji są zobowiązani do bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego. Podjęte już przez nich działania i wystąpienia, jak
i te które nastąpią w przyszłości, mają i będą mieć na celu weryfikację prawidłowości powołania sędziów, którzy orzekali lub mają orzekać w sądach pierwszej czy drugiej instancji.
Tym samym realizują wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 19 listopada 2019 r.


Za pogwałcenie niezawisłości sędziowskiej uznajemy odwołanie sędziego Pawła Juszczyszyna
z delegacji do sądu okręgowego, zawieszenie go w pełnieniu obowiązków sędziowskich, a także wszczęcie wobec wszystkich wymienionych sędziów postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Nie ulega dla nas wątpliwości, że działania te mają zarazem na celu zastraszenie pozostałych polskich sędziów w celu uniemożliwienia im wykonania wyroku Trybunału Luksemburskiego, a w konsekwencji ich politycznego uzależnienia od władzy wykonawczej i ustawodawczej.
W sytuacji, gdy docierają do nas informacje o pracach, nad przepisami umożliwiającymi karne
i dyscyplinarne ściganie sędziów za orzeczenia niewygodne dla władzy wykonawczej (w tym treść projektu grupy posłów ustawy „o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw” z dnia 12.12.2019r. druk nr 69), gdy najwyżsi funkcjonariusze państwa nie wahają się publicznie obrażać sędziów, musimy zdecydowanie zaprotestować i z całą mocą oświadczyć, że niezależnie od tych działań, od konsekwencji które mogą nas spotkać, zawsze będziemy stać na straży prawa, niezawisłości sędziów i niezależności sądów,
a w konsekwencji na straży niezbywalnych praw obywatelskich.

Komunikaty

Media