Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 25 października 2009 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec iluzorycznej formy konsultacji ze środowiskiem sędziowskim dotyczącej projektu zmian do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

     Projekt z 30 kwietnia 2009r. został nam przesłany do zaopiniowania, w wyniku czego Stowarzyszenie zebrało szereg opinii, również w formie ankiet i opracowało szczegółowe stanowisko co do proponowanych zmian. Na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 10 września 2009r poinformowano nas, że na skutek uwzględnienia części postulatów środowiska sędziowskiego projekt zmienił kształt i zapowiedziano dalsze konsultacje.

     Obietnicy tej nie dotrzymano, ponieważ projekt opatrzony datą 12 pażdziernika 2009 r. przekazany został do Rządowego Centrum Legislacji bez konsultacji ze środowiskiem pomimo, że zawarte w nim propozycje wielu uregulowań znacznie różnią się od tych, które wcześniej nam przedstawiono.

     Sprzeciwiamy się takiej formie procedowania w sprawach dotyczących sędziów i zwracamy się z apelem do Ministra Sprawiedliwości o przeprowadzenie konsultacji co do aktualnej wersji projektu zmian do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.