Komunikat Prezesa SSP „Iustitia" w związku z uchwałą Zebrania Członków Oddziału w Opolu (i w Płocku)

     Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zapoznali się z uchwałą, jaką w dniu 27 września 2010 r. podjęło Zebranie Członków Oddziału w Opolu.

     Zgodnie z § 34 Statutu „Iustitii", Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny, ale niesprzeczny z decyzjami jego władz. Jeżeli więc Oddział podejmuje jakiekolwiek decyzje, również w formie uchwał, powinien do tego przepisu Statutu się stosować. Jeżeli w związku z akcją protestacyjną nałożono na władze Oddziałów jakieś obowiązki, władze te powinny je wykonać, a decyzję o tym, czy brać udział w proteście, podejmie zgodnie z własnym przekonaniem każdy sędzia. Nikt nie jest do niczego zobowiązywany przez Zarząd.

     Nazywając protest w postaci odmowy udziału w komisjach wyborczych godzącym w podstawy demokratycznego państwa, członkowie Oddziału w Opolu zapomnieli, że protest ten uchwaliło XII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w dniu 25 października 2008 r. Uchwała została przyjęta niemal jednomyślnie i delegaci - w tym delegaci Oddziału w Opolu - nie podnosili wówczas, że godzi ona w podstawy demokratycznego państwa. Nikt za to nie miał wątpliwości, że godzi w te podstawy naruszanie przepisów Konstytucji przez władzę wykonawczą.

     Zebranie upoważniło Zarząd tylko do zawieszenia protestu, jeśli zostaną uwzględnione postulaty sędziów. XIII Zebranie Delegatów w maju 2009 r. zawiesiło akcję protestacyjną, lecz upoważniło Zarząd do jej wznowienia, jeżeli postulaty te nie zostaną nadal spełnione. Natomiast XV Zebranie w lutym 2010 r. stwierdziło w uchwale programowej, że postulaty spełnione nie zostały.

     Treść tych uchwał stanowi, że zachodzą okoliczności nakazujące Zarządowi Stowarzyszenia wznowienie protestów. Potępiające twierdzenia zawarte w uchwale Zebrania Członków Oddziału w Opolu odnoszą się więc do decyzji podjętych przez Zebrania Delegatów „Iustitii".

     Uznajemy wynikające z § 15 pkt 3 Statutu prawo członków do poddawania ocenie działalności Stowarzyszenia i jego organów. Członkowie Oddziału w Opolu będą mieli jeszcze okazję krytycznie ocenić działalność Zarządu - np. na najbliższym Zebraniu Delegatów. Tam okaże się, czy ich ocenę podzieli większość członków Stowarzyszenia. Publiczne ogłaszanie uchwał organów „Iustitii" nie powinno zaś prowadzić do skłócania sędziów.

     Co zaś do uchwały z dnia 26 września 2010 r., należy tylko zazdrościć kolegom z Oddziału w Opolu, że sytuacje opisane w tej uchwale na ich terenie nie wystąpiły. Niestety, informacje otrzymywane przez Zarząd z innych części Polski nie pozwalały nam na obojętność i zapewniamy, że w przyszłości, jeśli takie sytuacje zaistnieją, również milczeć nie będziemy.

     Natomiast wszyscy członkowie „Iustitii", którzy krytycznie oceniają stosowane obecnie formy protestu, mogą w każdej chwili zaproponować własne, być może lepsze sposoby zwrócenia uwagi na nasze postulaty, nie tylko płacowe. Z ich rad chętnie skorzystamy.

 

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Maciej Strączyński

 

     Powyższe uwagi dotyczą w pełni również uchwały Oddziału w Płocku, podjętej już po opublikowaniu niniejszego komunikatu i identycznej niemal z uchwałą opolską. Pozostaje tylko zauważyć, że Zebranie Członków Oddziału w Płocku nie mogło skutecznie podjąć uchwały o pozostawieniu do decyzji członków oddziału kwestii ich udziału w "dniach bez wokandy". Ani nakazać, ani zakazać udziału w proteście sędziemu nikt nie może, zatem bez względu na treść uchwał czy to Zarządu Stowarzyszenia, czy to Oddziału, decyzję i tak podejmie każdy sędzia sam. 

Maciej Strączyński