Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

   My, sędziowie członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. popieramy inicjatywę zwołania Okrągłego Stołu Sądownictwa. Uważamy, że tak daleko idące zmiany ustawy ustrojowej, jakie proponuje się w projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w szczególności nieznana dotąd instytucja okresowej oceny pracy sędziów, nie mogą być wprowadzone wbrew stanowisku przedstawicieli władzy sądowniczej. Rozwiązania te będą przedwczesne, ponieważ w pierwszej kolejności Ministerstwo Sprawiedliwości powinno uporać się z problemami nierównomiernego obciążenia sędziów pracą i znacznego zróżnicowania warunków jej wykonywania. Wyrażamy też uzasadnioną obawę, że dalsze forsowanie systemu ocen okresowych i wprowadzenie go w obecnym kształcie stworzy możliwość niedopuszczalnego wpływania na niezawisłość sędziowską. 

   Zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, aby wspólnie podjęli wysiłek celem utworzenia kompetentnego zespołu, który wypracuje właściwy kształt Konstytucji dla sądów.