Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy sędziów stojącej w sprzeczności z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Ewentualne wprowadzenie systemu ocen, wymaga przeprowadzenia rzetelnych badań w zakresie obciążenia pracą sędziów w poszczególnych jednostkach, bowiem nie ulega wątpliwości, że ilość i jakość spraw rozpoznawanych przez poszczególnych sędziów w skali kraju diametralnie się różni.

Poważne wątpliwości wywołuje też rozszerzenie kompetencji dyrektora sądu pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami. Również inne zmiany ustrojowe zawarte w projekcie, winny w przekonaniu Zgromadzenia, stanowić przedmiot powszechnej w środowisku i publicznej debaty.

Zgromadzenie Przedstawicieli pozostaje w przekonaniu, ze wszystkim decydentom zależy na jak najsprawniejszym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Arbitralnie proponowane zmiany w tak zasadniczych kwestiach, bez przeprowadzenia konsultacji,z całą pewnością nie będą prowadziły do poprawy kondycji i wizerunku polskiego sądownictwa. Zgromadzenie Przedstawicieli uważa,że zmiany w proponowanym kształcie mogą wręcz tą kondycję i wizerunek pogorszyć.