Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyraża głębokie zaniepokojenie propozycjami zmian do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają do pozbawienia asystentów sędziów i referendarzy sądowych o 2-letnim stażu pracy na tych stanowiskach, którzy zdali egzamin sędziowski na poprzednio obowiązujących zasadach, uprawnień do zgłaszania kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie. 

Propozycje te naruszając konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych i bezpodstawnie uprzywilejowując pozycję przyszłych absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa spowodują dalsze pogorszenie trudnych warunków pracy sędziów poprzez pozbawienie tego, jakże istotnego wsparcia ze strony obiektywnie zmniejszającej się grupy asystentów. 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera stanowisko asystentów sędziów wyrażone w „liście otwartym” z dnia 8 października 2010 r., wyrażającym zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami w dostępie do zawodu sędziego.